ReadyPlanet.com
dot dot
องค์การแรงงานแห่งประเทศไทย จัดสัมมนาที่เขาบ่อยา จ.ชลบุรี article

บรรยายกาศการลงทะเบียน

พร้อมแจกเสื้อให้ฟรีท่านละ 1 ตัว

และกระเป๋าท่านละ 1 ใบค่ะ

คุณบุญเชิด  เขียวขำ เป็นพิธีกรในงาน

นายณฐกร  แก้วดี เลขาธิการองค์การแรงงานแห่งประเทศไทย  

 

บรรยากาศในห้องสัมมนาค่ะ

 

ทีมงานสภาฯ พัฒนาค่ะ

 

กรรมการฯ สภาฯพัฒนา

 

กรรมการสภาฯ พัฒนา (สาขาพระนครศรีอยุธยา)

นายมนัส โกศล กล่าวเปิดงานสัมมนา

 

วิทยากรบรรยาย นายยงยุทธ  แฉล้มวงค์

 

 

 

นายมนัส โกศล มอบเสื้อให้กับวิทยากรเพื่อเป็นที่ระลึก

 

จัดประชุมโต๊ะกลมค่ะ

 

ระดมความคิด

อธิบดีกรมสวัสดิฯ พร้อมทีมงานค่ะ

นักข่าวขอสัมภาษณ์ท่านรัฐมนตรีฯ

ท่านรัฐมนตรีฯ บรรยายพิเศษ

 

 

คุณประเสริฐ  บุญสัมพันธ์ ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน) มอบเงินสนับสนุนการจัดสัมมนาในครั้งนี้ค่ะ

 

พร้อมมอบของที่ระลึกให้กับนายมนัส โกศล

 

 

ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและท่านอธิบดีกรมฯ ร่วมร้องเพลงคู่

   

 

กลุ่ม 1

ประเด็นปัญหาแรงงานที่สำคัญ
1. ปัญหาด้านความมั่นคงในการทำงานของลูกจ้าง
2. การทำงานเชิงรุกของภาคแรงงาน มีอะไรที่เกี่ยวข้องบ้
ปัญหาด้านความมั่นคงในการทำงานของลูกจ้าง
สาเหตุการตั้งประเด็น
- ลูกจ้างถูกเอาเปรียบค่อนข้างมาก ไม่ได้รับสิทธิตามกฎหมาย
- มีลูกจ้างหลายประเภท เช่น รับเหมาค่าแรง ระยะสั้น (รายวัน รายปักษ์ รายเดือน) ไม่ได้รับความเป็นธรรม
-  ความปลอดภัยในการทำงาน ลูกจ้างประสบอุบัติเหตุในการทำงาน มีหลายกลุ่มพยายามที่จะแก้ไขกฎหมาย มีความพยายามที่จะจัดตั้งสถาบันความปลอดภัย
ความคิดเห็น
- มีกติกา/กฎหมายกำหนดระยะเวลาการจ้างงาน (ทั้งจ้างรายวันและ outsource) ที่ชัดเจน
- ความไม่มั่นคงจากการทำงานมี 2 ประการ จากการทำงาน จากการจ้างงาน   สหภาพแรงงานต้องมีส่วนในการแก้ไขปัญหาความไม่มั่นคงในการทำงาน
- พนักงานเหมาค่าแรงถูกแบ่งแยกเป็นแรงงานประเภทสอง
- ควรมีการนัดชุมนุมแรงงานเพื่อขับเคลื่อนให้เกิดการแก้ไขกฎหมายแรงงานและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
- การจัดรัฐสวัสดิการที่ให้กับแรงงาน ควรจัดให้อย่างเพียงพอ
- ความล้มเหลวของระบบการบริหารจัดการด้านแรงงานของกระทรวงแรงงาน  ควรปรับปรุงกลไกการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ มองประโยชน์ของแรงงานเป็นหลัก
- มีการยื่นข้อเรียกร้องของแรงงานหลายครั้งและหลายเรื่องแต่ขาดความต่อเนื่องในการขับเคลื่อน
- ไม่ต้องแก้กฎหมาย แต่พยายามผลักดันให้กฎหมายเดิมเกิดการบังคับใช้
- มีสหภาพแรงงานอย่างเสรี
- เสนอรับรองอนุสัญญา ILO 87, ILO 98
- เสนอก่อนจบการศึกษาต้องผ่านหลักสูตรการฝึกอบรมจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน   รัฐให้ความรู้สิทธิประโยชน์ด้านแรงงาน (บรรจุอยู่ในหลักสูตรการเรียนการสอนในสถานศึกษา)
- กำหนดยุทธศาสตร์การขับเคลื่อน แต่ทั้งนี้ควรฝึกอบรมผู้นำแรงงานให้เข้มแข็ง เพื่อขับเคลื่อนอนุสัญญา ILO 87, ILO 98
สรุปประเด็นระดมสมอง
สหภาพฯ จะแก้ไขอย่างไรให้ประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็ว
1. ผลักดันให้รัฐบาลรับรองอนุสัญญา ILO 87, ILO 98
2. ภาครัฐปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด เพื่อไม่ให้นายจ้างเอาเปรียบลูกจ้าง ผลักดันให้เกิดการบังคับใช้กฎหมายมาตรา 11/1
3. สนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนภาคแรงงาน
 

สรุปประเด็นสำคัญจากกลุ่ม 1 เรื่องปัญหาความมั่นคงในการทำงานของลูกจ้าง
1. รัฐต้องให้สัตยาบันอนุสัญญา 87 และ 98
2. รัฐต้องให้ความรู้แก่นิสิต นักศึกษาเกี่ยวกับสิทธิแรงงานและพัฒนาฝีมือแรงงานก่อนเข้าทำงาน
3. รัฐต้องบังคับใช้กฎหมายแรงงานอย่างเคร่งครัด
4. รัฐต้องมีสื่อที่จะให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิแรงงานให้ประชาชนทั่วไปรับรู้อย่างทั่วถึง
5. สหภาพแรงงานต้องร่วมมือกันขับเคลื่อนให้เกิดสัมฤทธิผลตามข้อเสนอที่มีต่อรัฐบาล (อย่างมีขั้นตอน)

การทำงานเชิงรุกของภาคแรงงาน
ความคิดเห็น
- หล่อหลอมจิตสำนึกของผู้ใช้แรงงานให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ซึ่งเป็นเรื่องของทวิภาคี (ไม่เกี่ยวข้องกับรัฐบาล)
- เสนอก่อนจบการศึกษาต้องผ่านหลักสูตรการฝึกอบรมจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน   รัฐให้ความรู้สิทธิประโยชน์ด้านแรงงาน (บรรจุอยู่ในหลักสูตรการเรียนการสอนในสถานศึกษา)
- ต้องติดตามการแก้ไขปัญหาด้านแรงงานอย่างจริงจัง
- ให้สหภาพฯ มีโอกาสเข้าร่วมปฐมนิเทศก์แรงงานเข้าใหม่ของสถานประกอบการ

 

วาระที่ 1 เลือกประธาน
ในที่ประชุม เสนอชื่อคุณคุณสมบัติ โกแมนพิชัย จากธนาคารกรุงไทยเพื่อทำหน้าที่ประธาน
ท่านประธานได้เลือกคุณ วุฒิชัย ซุ้มมหาวงศ์ เป็น เลขานุการการของกลุ่ม


วาระที่ 2 หัวข้อการระดมความคิดเห็น “วิกฤติการณ์ด้านแรงงานของประเทศไทย”
1) ปัญหาเรื่องค่าแรงขั้นต่ำ (ประมาณ 203 บาท) ท่านพอใจหรือไม่
- ค่าแรงขั้นต่ำควรเท่าเทียมกันในทุกจังหวัด ควรมีงานวิจัยมารองรับว่าควรมีค่าจ้างขั้นต่ำเท่าไร และวิธีการปรับขึ้นในรูปแบบใด
- ควรมีระบบโครงสร้างที่ชัดเจน โดยกำหนดตามระบบทักษะความสามารถ
- ค่าจ้างตามวิชาชีพ ยังไม่มีกฎกระทรวงที่ออกมากำกับ ควรเร่งผลักดันเนื่องจากมี พรบ. รองรับอยู่แล้ว
- เท่าที่ผ่านมาขั้นต่ำควรเพิ่มขึ้นในอัตราที่เท่าๆ กันทุกจังหวัด (เช่นอาจบวกตาม%การเติบโตของเศรษฐกิจในจังหวัดนั้น)
- ปรับโครงสร้างหรือบทบาทของอนุกรรมการค่าจ้างขั้นต่ำใหม่ โดยเพิ่มบทบาทของอนุกรรมการในส่วนภูมิภาคให้มากขึ้น
- ปัจจุบันค่าจ้างขั้นต่ำ มีการลอยตัว ทำให้มีอัตราค่าจ้างขั้นต่ำมากถึง 23 เรท ซึ่งมากเกินไป อาจกลับไปใช้ระบบการกำหนดตามโซน โดยแบ่งเป็นแค่ 3 โซนเป็นต้น
2) การจ้างงานในองค์กร สิทธิเสรีภาพในองค์กร แรงงานแต่ละประเภทมีสวัสดิการและความมั่นคงในการทำงานไม่เท่าเทียมกัน
- กฎหมายแรงงานสัมพันธ์ มีมาตั้งแต่ปี 2518 แต่ยังไม่สามารถบังคับใช้ได้จริงอย่างทั่วถึง ควรเร่งดำเนินการบังคับใช้ให้ครอบคลุมทั้งหมด
- รัฐวิสาหกิจ มีลูกจ้างจำนวนมาก (1,019 แห่ง ลูกจ้างเป็นหมื่นคน) ที่ไม่ได้รับประกันสังคม ส่วนในภาคเอกชน ลูกจ้างเหมาแรงก็ยังไม่ได้รับสิทธิประกันสังคมเช่นกัน
- ในช่วงปลายปี หลายอุตสาหกรรม (เช่นยานยนต์) มีการเลิกจ้างแรงงานเหมาแรงเป็นจำนวนมาก ซึ่งกฎหมายคุ้มครองแรงงานไม่สามารถคุ้มครองแรงงานกลุ่มนี้ได้
- รัฐบาลควรบังคับใช้กฎหมายคุ้มครองแรงงานอย่างจริงจังให้มากกว่านี้ และต้องตอบคำถามให้ชัดเจนในเรื่องความเท่าเทียม ว่าเท่าเทียมกันในประเด็นใดบ้าง
- แรงงานเหมาช่วงและเหมาแรง ควรมีการรวมตัวกันเป็นสหภาพให้เข้มแข็งโดยเร็ว
- มีพระราชกฤษฎีกา ยกเลิกมาตรา 4 ใน พรบ.รัฐวิสาหกิจ ไม่มีผลคุ้มครองตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานปี 2551

3) ลูกจ้างกลุ่มต่างๆ ได้รับสิทธิไม่เท่าเทียมกัน
- รัฐบาลควรจะต้องรับอนุสัญญาของ ILO (87 และ 98 เรื่องการสมคม การเจรจา รวมตัวเพื่อต่อรอง และการก่อตั้งสหภาพแรงงานโดยเสรี) โดยเร็วภายในรัฐบาลชุดนี้ เพราะสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญมาตรา 90 ของปี 2550
- พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ ปี 2518 การแต่งตั้งสหภาพแรงงาน กฎหมายยังไม่ได้กำหนดไว้ให้ชัดเจนว่าจะคุ้มครองแรงงานที่จัดตั้งสหภาพแรงงานได้อย่างไร
- รัฐบาลควรแก้ไขเรื่องการจดทะเบียนประเภทโรงงานให้ชัดเจน ทุกวันนี้มีการจดผิดไปลงเป็นประเภทบริการอื่นๆ เป็นจำนวนมาก
*ILO ตั้งมาจะครบ 90 ปี และไทยเข้าร่วมมานานแล้ว แต่ยังไม่รับรองอนุสัญญา 87 และ 98 ซึ่งควรรับโดยเร็ว และควรเพิ่มเติมเรื่องธรรมาภิบาลในองค์กรเข้าไปด้วย
4) การจ่ายค่าชดเชยการเลิกจ้าง ไม่ยุติธรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์

การเยียวยาผู้ประกันตน จากพิษโควิด-19 จะดำเนินการได้เต็มรูปแบบหรือไม่
ศูนย์ประสานงานร้องเรียน/ร้องทุกข์ด้านแรงงาน article
สถานการณ์แย่! นายจ้างแบกรับไม่ไหว หยุดกิจการชั่วคราว หลายแห่งปิดถาวร ลูกจ้างตกงาน
สิทธิลากิจธุระอันจำเป็นตามร่างกฎหมายฉบับใหม่?
เกษียณอายุแล้วจ้างทำงานต่อแบบใดบ้าง?
“มนัส โกศล” ประธานเครือข่ายประกันสังคมคนทำงาน (คปค.) วิเคราะห์แจกแจงวิธีปลดล็อค 13 โรคยกเว้นที่ไม่สามารถเบิกตามสิทธิประกันสังคม
นายมนัส โกศล สรุปสาระสำคัญในการจัดเวทีสาธารณะ พ.ร.บ.ประกันสังคม เมื่อวันที่ 28 พ.ค. 60 ที่กระทรวงแรงงาน article
สพท. ร่วมกับ คปค. จัดเวทีสาธารณะ 2 ปี พ.ร.บ.ประกันสังคม ฉบับที่ 4 พ.ศ.2558 article
ช่วยเหลือลูกจ้างบริษัทธนบุรีประกอบรถยนต์ ถูกเลิกจ้าง
โครงการธงฟ้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชน จังหวัดสมุทรปราการ
ข้อเรียกร้อง และกำหนดการวันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2560
ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่..) พ.ศ..... article
โครงการ คสปค. ร่วมกับ สมาคมวิถีทางเลือกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน จัดสัมมนาเพื่อสรุปบทเรียนการขับเคลื่อนนโยบายประกันสังคม
สพท. ร่วมกับคปค. เข้าพบปลัดกระทรวงแรงงาน ติดตามผลการปฏิรูปสิทธิการรักษาด้านทันตกรรมของผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม
โครงการสัมมนาไตรภาคีเพื่อรับฟังความคิดเห็นเรื่อง ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่..) พ.ศ. ....
เรื่องติดตาม
มติ ครม.
สภาฯพัฒนาฯ กำหนดจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 24/2559 article
สภาฯผลักดันแก้ไข พรบ.คุ้มครองแรงงาน 14 ประเด็น ครม.มติเห็นชอบ ม.118 article
คปค. ยื่นหนังสือถึงเลขาธิการประกันสังคม article
คปค. จัดประชุม
โครงการอบรมสัมมนา กรรมการสมาคมส่งเสริมสวัสดิการคนทำงานและชุมชน article
กิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2559
คปค. เข้าพบปลัดกระทรวงแรงงาน-ปฏิรูประบบประกันสังคม
เวทีเสวนา "ทิศทางปฏิรูปประกันสังคม 2559"
ทีมงานสภาฯ พาลูกจ้างเข้ายื่นหนังสือถึงนายก และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
สพท.เข้าพบปลัดกระทรวง อธิบดีกรมสวัสดิการฯ คนใหม่
คปค. จัดเวทีสมัชชา "25 ปี ประกันสังคมต้องเป็นอิสระ"
เครือข่ายประกันสังคมคนทำงาน(คปค) แถลงข่าว ที่ห้องแถลงข่าวกระทรวงแรงงาน ชั้น5
นายมนัส โกศล ให้สัมภาษณ์ เดอะเนชั่น "ประกันสังคมต้องเป็นองค์กรอิสระ"
ประธานสภาฯ บรรยายพิเศษ
สภาฯพัฒนาฯ ร่วมกับอรท. จัดเวทีเสวนา "ความเป็นอิสระกองทุนประกันสังคม : ทิศทาง ยุทธศาสตร์และความเป็นไปได้"
กิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2558
นายมนัส โกศล รับวิทยากรพิเศษ สภาฯนายจ้างฯ
สรุปประเด็นร่างพระราชบัญญัติประกันสังคม 26 ประเด็น
สภาฯ ร่วมกับรายการเวทีสาธารณะไทยพีบีเอส บันทึกเทปการปฏิรูปกฏหมายประกันสังคม
คณะกรรมการบริหารสภาฯพัฒนาฯ เข้าพบท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
เครือข่ายประกันสังคมคนทำงาน (คปค.) เข้ายื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี แก้ไขร่างพ.ร.บ.ประกันสังคมฯ
สรุปการพิจารณา ร่างพ.ร.บ.ประกันสังคมฯ article
สพท.เข้ายื่นร่างพ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่..) พ.ศ. .... (ฉบับผู้ใช้แรงงาน) ณ รัฐสภา
บทนำ สาระน่ารู้เกี่ยวกับความรู้ประกันสังคม
อรท.จัดเสวนาเชิงปฏิบัติ "ยุทธศาสตร์ผลักดันร่างพรบ.ประกันสังคม"
สพท.ร่วมเวทีเสวนาทางวิชาการ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
อรท.ร่วมกับเครือข่ายประกันสังคมคนทำงาน (คปค.) จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
สหภาพแรงงานผู้ผลิตอัญมณีเข้ายื่นหนังสือร้องเรียนต่อปลัดกระทรวงแรงงาน
สภาพัฒนาฯ จัดอบรมบรรยายกฎหมายแรงงานนอกสถานที่ article
สภาฯพัฒนาฯ ร่วมกับ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จัดสัมมนา
พนักงานบริษัท เจมส์สยาม แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด เดินขบวนเข้ายื่นคำร้องต่อประกันสังคมเขต 8 article
องค์การแรงงานฯ ร่วมกิจกรรมงานที่มีคุณค่า (Decent Work Day) article
มนัส โกศล ประธาน และคณะกรรมการสภาฯพัฒนาฯ อรท. เข้าพบรัฐมนตรีฯ (เฉลิม)
อรท.จัดสัมมนาวิเคราะห์ร่างพรบ.คุ้มครองแรงงานฯ
นายมนัส โกศล ประธานสภาฯ เข้าประชุมร่วมกับฯพณฯนายกรัฐมนตรี article
งานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556 สหภาพแรงงานเอนไกไทย
สหภาพแรงงาน เอนไกไทย เลือกตั้งคณะกรรมการสหภาพฯ ชุดใหม่
สพท.เข้าร่วมงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ ครั้งที่ 27 article
สพท. เข้าร่วมงานมาตราฐานแรงงานไทย article
อรท. เข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน article
กิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2556
เตรียมงานวันแรงงานแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2556
กำหนดวัน เวลา และสถานที่เลือกตั้งคณะกรรมการค่า้จ้าง article
คณะกรรมการบริหารสพท.เข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน article
อรท. เข้ายื่นรายชื่อผู้สนับสนุนแก้ไขกฎหมายร่างพรบ.คุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่..) พ.ศ. .... (ฉบับผู้ใช้แรงงาน) article
งานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2555 สร.ธนบุรีประกอบรถยนต์ article
ประชุมคณะกรรมการบริหารสภาฯ ประจำเดือนธันวาคม 2555 article
อรท. เข้าร่วมประชุมกับเลขานุการรัฐมนตรีว่าการะทรวงแรงงาน (นายสง่า ธนสงวนวงศ์) article
เลิกจ้างตัวแทนลูกจ้างบริษัท โมนิพิท (ประเทศไทย) จำกัด article
อรท. ประชุมคณะกรรมการ เรื่องปฏิรูประบบไตรภาคี
อรท. เข้าพบฯพณฯรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน article
อรท. จัดสัมมนาโต๊ะกลม "ปฏิรูประบบไตรภาคี"
องค์การแรงงานฯ เข้ายื่นหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน article
กรรมการสภาฯ ร่วมสัมมนา "มหาอุทกภัย ปี 2554 ต่อผู้ใช้แรงงาน" ณ รัฐสภา article
นายมนัส โกศล ประธานสภาฯ ให้สัมภาษณ์นักข่าว article
สหภาพแรงงานฮอนด้า เข้าพบนายมนัส โกศล เพื่อยื่นรายชื่อสนับสนุนร่างพรบ.คุ้มครองแรงงานฯ เพิ่มเติม
ขอแสดงความยินดีกับบริษัทที่ได้รับรางวัลการประกวดสถานประกอบกิจการดีเ่ด่นด้านแรงงานสัมพันธ์ฯ ประจำปี 2555 article
สภาฯพัฒนา เข้าร่วมประชุมกับ ILO. 87-98 article
สหภาพแรงงานฮอนด้าฯ เข้าพบนายมนัส มอบรายชื่อผู้สนับสนุนร่างพรบ.คุ้มครองแรงงานฯ จำนวน 500 คน article
ประชุมคณะทำงานโครงการฯ (สสส). article
วันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2555 article
ม.รังสิต สัมภาษณ์ มนัส โกศล ผ่าน RSU WISDOM TV article
ประธานสภาฯ พร้อมเลขาฯ เข้าพบอธิบดีกรมการจัดหางาน article
วันแรงงานแห่งชาติ จ.สมุทรปราการ article
สร.ซิลเวอร์ไอซ์ ยื่นข้อเรียกร้อง นายจ้างไม่รับ ประกาศพักงานชั่วคราว article
สร.ธนบุรีประกอบรถยนต์ นัดหยุดงาน article
world bank สัมภาษณ์นายมนัส โกศล เรื่อง "ค่าแรงขั้นต่ำ" article
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เชิญนายมนัส โกศล เป็นวิทยากร article
สร.ธนบุรีประกอบรถยนต์ ยื่นข้อเรียกร้องไม่ลงตัว มีมตินัดหยุดงาน article
บรรยากาศงานเลี้ยงปีใหม่ article
ยื่นหนังสือถึงนายก article
เครือข่ายแรงงานไทยช่วยภัยน้ำท่วม มอบสิ่งของให้กับผู้ประสบอุทกภัย article
ประธานสภาฯ มอบของบริจาคให้กับสภาฯ (สาขาพระนครศรีอยุธยา) article
ผลักดันรัฐบาลขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ 300 บาททั่วประเทศไทย
นายมนัส โกศล ประธานสภาฯ ออกอากาศทางทีวีช่อง ไทยพีบีเอส
อรท.ประชุมพิเศษ และจัดแถลงข่าว article
กำหนดจัดโครงการสัมมนา article
สร.โอเชียนกลาส นัดหยุดงาน article
เลือกตั้งคณะกรรมการไตรภาคี ประจำปี 2554 article
เชิญประชุมคณะกรรมการสัญจร
ประชุมคณะกรรมการสภาฯ article
สร.เอนไกไทย จัดงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 14/2554 articledot
เกี่ยวกับ สพท.
dot
bulletประวัติความเป็นมา
bulletวิสัยทัศน์
bulletนโยบาย
bulletคณะกรรมการบริหาร
bulletคณะที่ปรึกษา
bulletเจ้าหน้าที่สภาฯ
dot
ทั่วไป
dot
bulletกฎหมาย
bulletค่าจ้างขั้นต่ำ
bulletกิจกรรมสภาฯ
bulletกิจกรรมสภาพแรงงาน
bulletปรึกษาคดีแรงงาน
bulletถาม - ตอบ
bulletสรุปสาระสำัคัญเปรียบเทียบพรบ.คุ้มครองแรงงาน 2541 กับร่างพรบ.คุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่..) พ.ศ....(ฉบับผู้ใช้แรงงาน)
bulletข้อเสนอ พ.ร.บ.ประกันสังคม ฯ มาตรา 8


กระทรวงแรงงาน
ฐานเศรษฐกิจ
ข่าวสด


Copyright © 2010 All Rights Reserved.
สภาองค์การลูกจ้างพัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทย
เลขที่ 25/59 ซ.วิภาวิลล์แมนชั่น ถ.สุขุมวิท
ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
โทร.02-7552165 โทรสาร 02-7565346 กด 0
Email : ctl_manas@hotmail.com
http://www.ctl.or.th