ReadyPlanet.com
dot dot

                                                                   

 สภาองค์การลูกจ้างพัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทย
CONFEDRATION OF THAI LABOUR (CTL)

 นาย มนัส  โกศล
ประธานสภาองค์การลูกจ้างพัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทย

อดีตที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีด้านแรงงาน

อดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

        มุ่งมั่นอาสา..พัฒนาเศรษฐกิจ..พิชิตความจน..สู้ทนเพื่อคนขายแรงกิน

dot


กิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2559

 กิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2559 วันที่ 1 พฤษภาคม 2559 ที่ผ่านมา..ทางสภาองค์การลูกจ้างพัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทยได้ร่วมกิจกรรมโดยแต่งรถริ้วขบวนเดินจากพระบรมรูปทรงม้ามาที่สนามหลวง เพื่อร่่วมกิจกรรมต่างๆ ที่รัฐบาลได้สนับสนุนงบประมาณเหมือนเช่นทุกปี เพื่อยื่นข้อเรียกร้องให้รัฐบาลเห็นความสำคัญของผู้ใช้แรงงาน การขอขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ การเรียกร้องสิทธิประโยชน์ต่างๆ ...



More...
คปค. เข้าพบปลัดกระทรวงแรงงาน-ปฏิรูประบบประกันสังคม

ในวันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น. ณ กระทรวงแรงงานคณะทำงานการปฏิรูปสิทธิประโยชน์ประกันสังคม เครือข่ายประกันสังคมคนทำงาน คปค.(อรท.) ร่วมกับ เครือข่าย ฟ.ฟัน สร้างสุข และกลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพ เข้าพบปลัดกระทรวงแรงงาน เพื่อขอปรึกษาหารือเกี่ยวกับการปฏิรูประบบประกันสังคม 1) การปฏิรูปสิทธิประโยชน์ประกันสังคม 2) การปรับโครงสร้างการบริหารและการได้มาซึ่งกรรมการตัวแทนผู้ประกันตนและนายจ้าง 3) การพัฒนาความครอบคลุมไปสู่การประกันตนโดยสมัครใจ เสนอเพิ่มสิทธิประโยชน์ด้านทันตกรรม เพื่อให้ผู้ประกันตนได้สิทธิประโยชน์เท่าเทียมกับระบบประกันสุขภาพอื่น



More...
เวทีเสวนา "ทิศทางปฏิรูปประกันสังคม 2559"

 ด้วยแผนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน โดยการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ เครือข่ายประกันสังคมคนทำงาน (คปค.) ซึ่งประกอบด้วย องค์กรแรงงาน องค์กรภาคประชาสังคม นักวิชาการ สมาพันธ์รัฐวิสาหกิจ และสภานายจ้าง  กำหนดจัดเวทีเสวนาทิศทางการปฏิรูปประกันสังคม “บทบาทผู้แทนผู้ประกันตนและนายจ้างในคณะกรรมการประกันสังคม” ภายใต้รัฐบาลคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เพื่อที่จะต้องมีการปฏิรูประบบของงานประกันสังคม งานเงินทดแทน และสำนักงานประกันสังคม เพื่อให้การปฏิรูประบบประกันสังคมเป็นอย่างโปร่งใส มีธรรมาภิบาล และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่นายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตน ตามคำสั่ง คสช. ที่ 40/2558 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นโอกาสให้คณะกรรมการประกันสังคมได้แสดงวิสัยทัศน์ ความคิดเห็นต่อการปฏิรูประบบประกันสังคม ภายใต้การปฏิบัติหน้าที่ตามวาระที่กำหนด เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ความคาดหวังร่วมกันระหว่างผู้แทนผู้ประกันตนและนายจ้างที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการประกันสังคม ผู้ประกันตน นายจ้าง และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณากำหนดทิศทางและแนวทางการทำงานร่วมกันในการขับเคลื่อน เพื่อนำไปสู่การปฏิรูประบบประกันสังคมเพื่อคนทำงานที่มีประสิทธิภาพร่วมกัน ผู้เข้าร่วมเสวนาประกอบด้วยกรรมการประกันสังคมฝ่ายลูกจ้าง กรรมการประกันสังคมฝ่ายนายจ้าง ที่ปรึกษาคณะกรรมการประกันสังคม แรงงานในระบบ แรงงานนอกระบบ เครือข่ายประกันสังคมคนทำงาน นักวิชาการ แรงงานข้ามชาติ ผู้สื่อข่าว และเจ้าหน้าที่ประสานโครงการ รวมประมาณ 60 คน ในวันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม 2559 ณ โรงแรมรัตนโกสินทร์ กรุงเทพฯ
 


More...

 สภาองค์การลูกจ้างพัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทย กำหนดจัดงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 23/2558 ในระหว่างวันที่ 30-31 ม.ค. 59 ณ อิงธารรีสอร์ท จ.นครนายก มีสมาชิกสังกัดสภาฯเข้าร่วม 80 คน 

More...

 สพท. กำหนดจัดโครงการสัมมนา เตรียมการหามาตรการ เรื่อง "ยุทธศาสตร์ป้องกันการเลิกจ้าง มาตรการรองรับการเลิกจ้างในอนาคต" ระหว่างวันที่ 6-7 พ.ย. 58 ณ  ภูผาผึ้งรีสอร์ท อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 

More...

 วันอาทิตย์ที่ 12 ก.ค. 58 เวลา 13.00 น.  ประชุมคณะกรรมการบริหารสภาองค์การลูกจ้างพัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทย  ครั้งที่ 3/2558 ณ สำนักงานสภาฯพัฒนาฯ จ.สมุทรปราการ..

More...

 สภาฯ ได้จัดกิจกรรมเข้าร่วมโครงการสานฝัน..ปันน้ำใจ..พี่ให้น้อง (ครั้งที่ 2)  มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนเรียนดีจำนวน 16  ทุน และมอบอุปกรณ์การเรียน จำนวน 120 ชุด ในวันเสาร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558 ณ โรงเรียนบ้านป่าเหว ต.บ้านขอ อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 

More...

 สภาฯพัฒนาฯ กำหนดจัดประชุมจัดสรรตำแหน่งให้กับคณะกรรมการบริหารสภาฯ เชิญคณะกรรมการบริหารทุกท่านและที่ปรึกษาเข้าร่วมประชุมประมาณ 50 ท่าน ในระหว่างวันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ 2558  ณ  โรงแรมรอยัล พลาคลิฟบีช รีสอร์ท จ.ระยอง 

More...
dot
เกี่ยวกับ สพท.
dot
bulletประวัติความเป็นมา
bulletวิสัยทัศน์
bulletนโยบาย
bulletคณะกรรมการบริหาร
bulletคณะที่ปรึกษา
bulletเจ้าหน้าที่สภาฯ
dot
ทั่วไป
dot
bulletกฎหมาย
bulletค่าจ้างขั้นต่ำ
bulletกิจกรรมสภาฯ
bulletกิจกรรมสภาพแรงงาน
bulletปรึกษาคดีแรงงาน
bulletถาม - ตอบ
bulletสรุปสาระสำัคัญเปรียบเทียบพรบ.คุ้มครองแรงงาน 2541 กับร่างพรบ.คุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่..) พ.ศ....(ฉบับผู้ใช้แรงงาน)


กระทรวงแรงงาน
ฐานเศรษฐกิจ
ข่าวสด
ค้นหา


Copyright © 2010 All Rights Reserved.
สภาองค์การลูกจ้างพัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทย
เลขที่ 25/59 ซ.วิภาวิลล์แมนชั่น ถ.สุขุมวิท
ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
โทร.02-7552165 โทรสาร 02-7565346 กด 0
Email : ctl_manas@hotmail.com
http://www.ctl.or.th