ReadyPlanet.com
dot dot
คปค. แถลงการณ์

 แถลงการณ์

 

ตามที่ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้เสนอร่างพระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่..) พ.ศ. .... เข้าสู่การพิจารณา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2561 ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญ ซึ่งร่างพระราชบัญญัติเงินทดแทนฉบับดังกล่าว ได้เพิ่มสิทธิประโยชน์ให้กับลูกจ้างภาคเอกชนค่อนข้างมาก เช่น เพิ่มเงินทดแทนการขาดรายได้ร้อยละ 60 ของค่าจ้าง เพิ่มเป็น 70 กรณีเสียชีวิตเนื่องจากการทำงาน หรือตามคำสั่งนายจ้างเดิม 8 ปี เป็น 10 ปี ทุพพลภาพเดิมไม่เกิน 15 ปี เป็นไม่น้อยกว่า 15 ปี และขยายคุ้มครองแก่ลูกจ้างของส่วนราชการ ที่มิใช่ข้าราชการและลูกจ้างประจำ (ซึ่งในอดีตจนถึงปัจจุบันลูกจ้างส่วนราชการไม่เคยรับสิทธิประโยชน์เลย กรณีเจ็บป่วยเสียชีวิตเนื่องจากการทำงาน)

                    ความคาดหวังของลูกจ้างในส่วนราชการ ที่จะเข้าสู่ระบบกองทุนเงินทดแทนตามพระราช บัญญัติเงินทดแทน ซึ่งลูกจ้างของกระทรวง ทบวง กรม ทุกกระทรวง หน่วยงานราชการที่ลูกจ้างขึ้นทะเบียนประกันสังคมจากหน่วยงานของรัฐทั้งหมดประมาณ 9,361 แห่ง จำนวนผู้ประกันตน 904,759 ราย           ที่จะมีสิทธิเข้าระบบกองทุนเงินทดแทนได้เป็นบางส่วน และยังมีพนักงานลูกจ้างเหมาบริการอีกจำนวนหนึ่งประมาณ 500,000 คน ที่ไม่สวัสดิการใดๆเลย เช่นประกันสังคม เงินทดแทน (มีเฉพาะค่าจ้างแต่ละเดือน) ลูกจ้างเหล่านี้ เวลาเลิกจ้างไม่ต่อสัญญาจ้างจะทำงานมากี่ปีก็ไม่ได้ค่าชดเชย ซึ่งแตกต่างจากลูกจ้างภาคเอกชนแม้กระทั่งแรงงานต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างแค่วันเดียว เกิดอุบัติเหตุเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงานก็ได้สิทธิประโยชน์ตามกฎหมาย เราคนไทยแท้ๆกลับไม่มีกฎหมายรองรับสิทธิประโยชน์ดังกล่าวเลย

                    และยิ่งไปกว่านั้น ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ้างพนักงานหรือลูกจ้าง โดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ ประกาศ ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 โดยนายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รัฐมนตรีช่วยว่าการฯ รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่างการกระทรวงการคลังเป็นผู้ลงนามในระเบียบดังกล่าว จึงทำให้พนักงานหรือลูกจ้างชั่วคราวบางส่วนที่มีความหวังจะได้รับการคุ้มครองจากพระราชบัญญัติเงินทดแทน ประกันสังคม ตามตัวเลขที่ไม่เป็นทางการถึง 904,759 ราย ของสำนักงานประกันสังคม และพนักงาน หรือลูกจ้างเหมาบริการส่วนราชการอีกประมาณ 500,000 คน ที่จะได้รับความคุ้มครองขยายขอบเขตการบังคับใช้พระราชบัญญัติเงินทดแทนและประกันสังคม

ดังนั้น เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับบุคลากรของรัฐ ลูกจ้างส่วนราชการ จึงขอความกรุณาจาก ฯพณฯ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีได้สั่งการเพื่อการปฏิรูป ลดความเหลื่อมล้ำการจ้างงานลูกจ้างส่วนราชการทุกประเภท อย่างน้อยต้องได้รับความคุ้มครองจากกฎหมาย 3 ฉบับ ดังนี้

1.      พระราชบัญญัติประกันสังคม 2533

2.      พระราชบัญญัติเงินทดแทน 2537

3.      พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน 2541

 

กิจกรรม สพท.

สพท. เข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
นาย​มนัส​ โกศล​ ประธาน​สภา​องค์การ​ลูกจ้าง​พัฒนา​แรงงาน​แห่ง​ประเทศไทย​ ได้เข้่าร่วมเสวนา
ประธานสภาฯ ประชุมคณะทำ​งาน​แรงงาน​นอก​ระบบ​ "พัฒนา​และ​ขับเคลื่อน​ข้อเสนอ​เชิง​นโยบาย​เพื่อ​สุข​ภาวะ​ของ​แรงงาน​ข้ามชาติ​ที่​ยัง​มิ̴
ประธาน​สภา​องค์การ​ลูกจ้าง​พัฒนา​แรงงาน​แห่ง​ประเทศไทย​ ได้​รับ​เกียรติ​เข้าร่วม​เป็นวิทยากร​เสวน
ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายประกันสังคมคนทำงาน (คปค.)
นายมนัส​ โกศล​ ประธาน​สภา​องค์การ​ลูกจ้าง​พัฒนา​แรงงาน​แห่ง​ประเทศไทย​ เป็นวิทยากร​บรรยาย​หัวข้อ​ "พระราชบัญญัติ​กองทุน​เงินทดแทน​ ฉบับใหม่​ ลูกจ้าง
กิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2562
ประธานสภาฯ ร่วมประชุมเครือข่ายเกษตรพันธสัญญา
ประชุมฝ่ายวิชาการ​และคณะ​ทำงาน​การส่งเสริม​สุขภาพ​ป้องกัน​โรค​ เพื่อสรุปในเรื่องหลักสูตร​การ​พัฒนา​ศักยภาพ​ผู้นํา​แรงงานและการทำคู่มือ​การส่งเสริม​สุขภาพ​และป้องกัน&
การประชุม เครือข่ายประกันสังคมคนทำงาน (คปค.)เพื่อกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนและรณรงค์เชิงนโยบาย
การประชุม โครงการ คพสก. ร่วมกับคณะวิชาการ จัดทำชุดคู่มือเพื่อส่งเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ
บรรยากาศการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 26/2561
คปค.เข้ายื่นหนังสือถึงท่านเลขาฯประกันสังคม และประธานอนุกรรมการพัฒนาด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในระบบประกันสังคม
เข้าพบรัฐมนตรีกระทรวงแรงงาน สวัสดีปีใหม่ และขอบคุณ (400 วัน)
สนช.ผ่านกฎหมายเพิ่มค่าชดเชยเลิกจ้าง อายุงาน 20 ปี ได้ 400 วัน
งานสานเสวนา "นโยบายรัฐกับความร่วมมือการส่งเสริมสุขภาวะคนทำงานในสถานประกอบการ"
สพท. คปค. อรท. มอบดอกไม้ขอบคุณและเป็นกำลังใจให้ ประธานคณะกรรมาธิการพิจารณา พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานฯ
คปค. ยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี ขอให้ยกเลิกคำสั่ง
กิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2561
เข้าพบนายกรัฐมนตรี ยื่นข้อเสนอการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม มาตรา 8
บรรยากาศการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 25/2560 สภาองค์การลูกจ้างพัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทย
เวทีสาธารณะ ๒ ปี พระราชบัญญัติประกันสังคม ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๕๘ “๒ ปี การปฏิรูประบบประกันสังคม ผู้ประกันตนได้อะไร”
ประชุมคณะอำนวยการโครงการ คสปค.
คณะกรรมการสภาฯ เข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบดอกไม้ขอบคุณ article
คปค. เข้าพบปลัดกระทรวงแรงงาน
29 มิ.ย. - 1 ก.ค. 60 งานสัปดาห์ความปลอดภัย ประจำปี 2560 ณ ไบเทคบางนา
สพท. ประชุมร่วมกับสภาฯนายจ้าง หารือ ม.8
สร.โอเชียนกลาส ประชุมวิสามัญฯ ขอมตินัดหยุดงาน
กิจกรรมประธานสภาฯ
ภาพบรรยากาศการจัดเวทีสาธารณะ 2 ปี พ.ร.บ.ประกันสังคม ฉบับที่ 4 พ.ศ.2558
บรรยากาศ กิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2560
ประชุมคณะกรรมการบริหารสภาฯ ครั้งที่ 3/2560
โครงการ คสปค.ประชุมองค์กรแรงงานในพื้นที่ ลาดกระบัง
โครงการ คสปค.ประชุมองค์กรแรงงานในพื้นที่ จ.พระนครศรีอยุธยา
สภาฯพัฒนาฯ จัดอบรมให้ความรู้ประกันสังคม ประจำปี 2560 ให้กับผู้ประกันตน
ประชุมกรรมการบริหารสภาองค์การลูกจ้างพัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทย 12/03/60
ประชุมคณะกรรมการวันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2560
บรรยากาศงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 24/2559
บรรยากาศงานประชุมใหญ่สร.เคซีอี
บรรยากาศงานประชุมประจำเดือนสภาฯ ครั้งที่ 1/2560
ยื่นหนังสือถึงรมต.แรงงาน เร่งประกาศกฎกระทรวง article
คปค.ประชุมเสวนา ณ โรงแรมเบย์
ข่าวสารความเคลื่อนไหว (ติดตาม) คปค.
คปค.เคลื่อนไหวกรณีทันตกรรม
คปค.จัดอบรมหลักสูตรให้ความรู้ประกันสังคม และกฎหมายคุ้มครองแรงงาน ประจำปี 2559 article
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับประกันสังคม
บรรยากาศงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 23/2558 ของสภาองค์การลูกจ้างพัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทย
สพท.กำหนดสัมมนาโครงการเตรียมการหามาตรา จ.ราชบุรี
ประชุมคณะกรรมการบริหารสภาฯ ครั้งที่ 3/2558
สภาฯ เข้าร่วมโครงการ สานฝัน..ปันน้ำใจ..พี่ให้น้อง ครั้งที่ 2
การประชุมจัดสรรตำแหน่งคณะกรรมการบริหารสภาฯพัฒนา
บรรยากาศงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 22/2557
สหภาพแรงงานบุรีการ์เมนต์ประเทศไทย จัดงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 15/2557
บรรยากาศงานประชุมใหญ่สามัญประจำ ครั้งที่ 21/2556 article
นัดประชุมวิสามัญ สร.ชิปโปโมลด์ส article
สภาฯ กำหนดจัดงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 21/2556 article
คณะกรรมการบริหารสภาฯ เข้าร่วมสัมมนา
ประชุมคณะกรรมการองค์การแรงงานแห่งประเทศไทย
ประธานและเลขาฯสภาฯ เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย article
อบรมสัมมนา ของสำนักความปลอดภัย
สพท.จัดโครงการสัมมนา เรื่อง "การพัฒนาประสิทธิภาพแรงงาน เพื่อก้าวสู่..AEC" article
เชิญประชุมคณะอนุกรรมการวันแรงงานแห่งชาติประจำปี 2556
เชิญประชุมคณะกรรมการสภาฯ ครั้งที่ 3/2556
ประชุมคณะกรรมการบริหารสภาฯ ครั้งที่ 1/2556 article
งานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556 article
บรรยกาศในงานประชุมใหญ่้สามัญประจำปี 2556 ของสร.ไทยการ์เมนต์ ประเทศไทย article
แจ้งงานประชุมใหญ่ article
งานประชุมใหญ่สภาฯ ครบรอบ 20 ปี article
สพท. จัดงานเลี้ยงสังสรรค์วันขึ้นปีใหม่ article
สภาฯพัฒนา ร่วมกับ ประกันสังคม จ.สมุทรปราการ จัดประชาสัมพันธ์ ประกันสังคม ม.40 article
บรรยากาศงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2555 สร.อวาจิ แห่งประเทศไทย article
สภาฯ สาขาปราจีนบุรี จัดสัมมนานอกสถานที่ article
งานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2555 สร.ซิกซอน แห่งประเทศไทย
ขอแจ้งกำหนดการเืลือกตั้งผู้แทนฝ่ายลูกจ้างในคณะกรรมการตามพรบ.ความปลอดภัยฯ article
เชิญประชุมคณะกรรมการสภาฯ article
การประชุมประชาพิจารณ์ การขอเสนอแก้ไขพรบ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 article
จัดอบรมให้ความรู้กับกรรมการสหภาพแรงงานฯ ร่วมกับกรมสวัสดิการฯ article
การขอเสนอแก้ไขปรับปรุงเพิ่มเติม พรบ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 article
ร่วมงานสงกรานต์ article
สภาฯพัฒนา ร่วมกับ อรท. และสสส. เสนอแก้ไขพรบ.คุ้มครองแรงงานฯ article
งานประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 19/2554 article
มอบของขวัญปีใหม่ พร้อมรับคำอวยพรจากประธานสภาฯ article
โครงการสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมโครงการโรงงานสีขาว
กำหนดจัดโครงการสร้างและพัฒนานักสื่อสารแรงงาน article
เชิญประชุมคณะกรรมการบริหารและที่ปรึกษาสภาฯ article
งานสัมมนา article
สพท. ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม article
งานประชุมใหญ่สร.อัญมณีฯ
พิธีปิดการแข่งขันกีฬา สภาฯ สาขาพระนครศรีอยุธยา
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2554 ของสร.ซิปโปโมลด์ ประเทศไทย article
พิธีเปิดงานแข่งขันกีฬา (สภาฯสาขาพระนครศรีอยุธยา) article
จัดโครงการสัมมนาให้กับกรรมการสหภาพแรงงาน article
จัดสรรตำแหน่งคณะกรรมการบริหารงานสภาฯ (สาขาปราจีนบุรี) article
ประชุมใหญ๋สามัญประจำปี 2554 ของสร.แอล แอนด์ อี และในเครือ article
ประชุมวิสามัญ ของสร.โอเชียนกลาส article
กิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติ 1 พ.ค. 54 article
เชิญประชุมคณะกรรมการสภาฯทุกท่าน article
ร่วมงานพีธีรดน้ำดำหัว เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ article
งานอบรมสัมมนากรรมการบริหาร และสมาชิกสหภาพแรงงานสังกัดสภาฯ
บรรยากาศงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2554 article
งานกีฬาสภาฯ พัฒนาฯ คัพครั้งที่ 8/2553 article
จัดงานวันพ่อแห่งชาติ ณ หมู่บ้านชลเทพ - นิลุบล article
งานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2553 ประจำเดือนธันวาคม 53 มีดังนี้ article
งานประชุมใหญ่สามัญประจำปี ของสร.ไทยนิปอนสตีล article
บรรยากาศงานทอดกฐินสามัคคี article
คณะกรรมการสภาฯ เข้าพบปลัดกระทรวงแรงงานคนใหม่ article
ศาลแรงงานกลาง เผยแพร่ความรู้หลักสูตร"การระงับข้อพิพาทแรงงานในองค์กรโดยการไกล่เกลี่ย" article
สัมมนาต้านภัยยาเสพติด อ.หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ article
สภาฯ จัดโครงการเสวนาเรื่อง พรบ.ความปลอดภัย อาชีวอนามัย... article
กระทรวงแรงงานเชิญอนุกรรมการฯเยี่ยมชมสถานประกอบกิจการ
สหภาพแรงงาน เอเซียการ์เมนต์ จัดงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2553 article
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2553 ของสหภาพแรงงาน แอล แอนด์ อี และในเครือ article
บรรยากาศงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2553 ของสหภาพแรงงาน เอนไกไทย article
บรรยายกาศงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2553 ของสหภาพแรงงานมินซันอินเตอร์ไพรส์ article
สภาฯ ร่วมกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จัดอบรมโครงการเสริมสร้างแรงงานสัมพันธ์ ปี 53 article
บรรยากาศพิธีปิดงานกีฬาสภาฯพัฒนาฯ คัพ(สาขาพระนครศรีอยุธยา)ครั้งที่ 1/2553 article
งานประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 2/2553 ของสร. ซิกซอน แห่งประเทศไทย article
เรียนเชิญเข้าร่วมงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2553 ของสหภาพแรงงานไทยเซเซน ประเทศไทย article
บรรยากาศการประชาสัมพันธ์โครงการ "การประกันสังคม" มาตรา 40 article
กำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารสภาฯ ครั้งที่ 3/2553 article
บรรยากาศในงานพิธีรดน้ำดำหัว ประเพณีวันสงกรานต์ article
บรรยากาศในงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2553 ของสหภาพแรงงานซันโย แห่งประเทศไทย article
บรรยากาศงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 6/2553 ของสหภาพแรงงาน จงเลิศล้ำ article
บรรยากาศการอบรมประกันสังคมให้กับพนักงานบริษัท ไทยแลนด์ฟีชเชอรี่ จำกัด article
ประธานสภาฯ เดินทางไปร่วมงานบวช article
งานประชุมใหญ่ สร.ผู้ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ แห่งประเทศไทย article
ประชุมใหญ่ สร.ฟีนิกส์ ประเทศไทย article
ประชุมสัมมนาสมาชิกพรรค ปชป. article
ประชุมคณะกรรมการบริหารสภาฯ ประจำเดือน ก.พ. 53 article
สหภาพแรงงาน โอวัลติน แห่งประเทศไทย กำหนดจัดงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 20/2552 article
งานประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 10/2552 ของสหภาพแรงงานไทยแลนด์ ฟีชเชอรี่ article
บรรยากาศการจัดงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 17/2552 สภาฯพัฒนา article
งานกีฬา(ฟุตบอลชาย) สภาฯ พัฒนาคัพ ครั้งที่ 7/2552 article
บรรยากาศงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 23/2558 สพท.
Headline
Headline
Headline
บรรยากาศในงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี ของสร.ผู้ผลิตอัญมณีฯ article
ประธานสภาฯ พร้อมคณะกรรมการไปร่วมงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งแรก/2552 ของสหภาพแรงงานโอกิ ฯ article
ประธานสภาฯ พร้อมคณะกรรมการมอบเงินบริจาคให้พนักงานบริษัท นิคอนฯ article
ลูกจ้างรับเหมาค่าแรงเดือดร้อนหนัก
กำหนดการจัดสัมมนา article
ประธานสภาฯ และคณะเดินทางไป เรื่อง บรรยายการบริหารสหภาพให้กับสภาฯสาขา article
กิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติ article
คณะกรรรมการบริหารสภาฯ ประชุมประจำเดือน มีนาคม 2552 article
การแข่งขันกีฬาประจำปี 2552 article
จัดสัมมนาประจำปี 2552 article
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 16/2551 articledot
เกี่ยวกับ สพท.
dot
bulletประวัติความเป็นมา
bulletวิสัยทัศน์
bulletนโยบาย
bulletคณะกรรมการบริหาร
bulletคณะที่ปรึกษา
bulletเจ้าหน้าที่สภาฯ
dot
ทั่วไป
dot
bulletกฎหมาย
bulletค่าจ้างขั้นต่ำ
bulletกิจกรรมสภาฯ
bulletกิจกรรมสภาพแรงงาน
bulletปรึกษาคดีแรงงาน
bulletถาม - ตอบ
bulletสรุปสาระสำัคัญเปรียบเทียบพรบ.คุ้มครองแรงงาน 2541 กับร่างพรบ.คุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่..) พ.ศ....(ฉบับผู้ใช้แรงงาน)
bulletข้อเสนอ พ.ร.บ.ประกันสังคม ฯ มาตรา 8


กระทรวงแรงงาน
ฐานเศรษฐกิจ
ข่าวสด
ค้นหา


Copyright © 2010 All Rights Reserved.
สภาองค์การลูกจ้างพัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทย
เลขที่ 25/59 ซ.วิภาวิลล์แมนชั่น ถ.สุขุมวิท
ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
โทร.02-7552165 โทรสาร 02-7565346 กด 0
Email : ctl_manas@hotmail.com
http://www.ctl.or.th