ReadyPlanet.com
dot dot
นโยบาย

 นโยบาย และแผนงาน ประจำปี

นโยบาย

1.  เผยแพร่ความรู้ด้านแรงงานต่อสมาชิก และสาธารณชน
2.  รณรงค์การลดอุบัติเหตุ และโรคจากการทำงาน
3.  ส่งเสริมการศึกษา และพัฒนาฝีมือแรงงาน
4.  ส่งเสริมด้านแรงงานสัมพันธ์
5.  รณรงค์ และหามาตรการป้องกันด้านยาเสพติดกับผู้ใช้แรงงาน
6.  ขยายการจัดตั้งสหภาพแรงงาน ทุกภาคส่วนของแรงงานในสถานประกอบกิจการ
7.  มาตรการป้องกันการเลิกจ้าง และช่วยเหลือลูกจ้างให้ได้รับความเป็นธรรมและยั่งยืน
8.  รณรงค์ให้ลูกจ้างใช้ชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง กับสถานการณ์เศรษฐกิจปัจจุบัน
9.  ร่วมกับสภาองค์การลูกจ้างต่าง ๆ เพื่อผลักดันให้รัฐบาลออกกฎหมายแรงงานที่เป็นธรรมต่อลูกจ้าง
10. จัดตั้งกองทุนเพื่อช่วยเหลือลูกจ้างที่ด้อยโอกาส

ลำดับแผนงานตามนโยบายประจำปี

ลำดับ นโยบาย รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ ประเมินผล
1

เผยแพร่ความรู้ด้านแรงงานต่อสมาชิกและสาธารณชน 

ประชุมกรรมการบริหารสภาฯ พร้อมเผยแพร่ข่าวสารให้สมาชิกทราบเกี่ยวกับปัญหาด้านแรงงาน เช่น สมาชิกถูกกระทำอันไม่เป็นธรรม (ม. 121122,123      พ.ร.บ.ฯ 2518)

กรรมการสภาฯ   , ที่ปรึกษา และเจ้าหน้าที่สำนักงาน ทุกๆ 3  เดือน
2 รณรงค์การลดอุบัติเหตุ และโรคจากการทำงาน รณรงค์ให้ลูกจ้างลดอุบัติเหตุจากการทำงาน เช่นชี้ให้ลูกจ้างได้ประโยชน์จากการไม่มีอุบัติเหตุจากการทำงานแล้ว ลูกจ้างได้อะไร และนายจ้างได้อะไร (นายจ้างลดเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน) พร้อมแนะนำลูกจ้างให้รู้สารพิษต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิดโรคจากการทำงานฯ กรรมการสภาฯ , ที่ปรึกษา  และเจ้าหน้าที่สำนักงาน ทุกๆ 3  เดือน
3 ส่งเสริมการศึกษา จัดอบรม และพัฒนาฝีมือแรงงาน

จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน เช่น พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงานฯ . พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ 2518, ประกันสังคม, กองทุนเงินทดแทน ฯลฯ พร้อมให้ความรู้ด้านการพัฒนาฝีมือแรงงาน

หัวหน้าฝ่ายการศึกษาและเจ้าหน้าที่ทุกคน ทุก ๆ 1 เดือน
4 ส่งเสริมด้านแรงงานสัมพันธ์ ส่งเสริมให้มีการใช้ระบบแรงงานสัมพันธ์
ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง หรือต่อลูกจ้างด้วยกัน
กรรมการสภาฯ , ที่ปรึกษา และเจ้าหน้าที่สำนักงาน ทุก ๆ 1 เดือน
5 รณรงค์ และหามาตรการป้องกันด้านยาเสพติดผู้ใช้แรงงาน รณรงค์ให้ลูกจ้างห่างไกลยาเสพติดให้โทษ เช่น ยาบ้า ฯลฯ สภาฯ , สหภาพแรงงานทุกแห่งในสังกัดและสมาชิก ทุก ๆ 1 เดือน
6 ขยายการจัดตั้งสหภาพแรงงาน ทุกภาคส่วนของแรงงานในสถานประกอบกิจการ ขยายการจัดตั้งสหภาพแรงงาน เพื่อให้องค์กรของสภาฯ เติบโต และมีความเข้มแข็ง ฝ่ายจัดตั้งฯ หรือฝ่ายจัดหาสมาชิก ทุก ๆ 1 เดือน
7 มาตรการป้องกันการเลิกจ้าง และช่วยเหลือลูกจ้างให้ได้รับความเป็นธรรมและยั่งยืน หามาตรการป้องกันการเลิกจ้างลูกจ้างในช่วงภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจและให้การช่วยเหลือลูกจ้างที่ถูกนายจ้างเลิกจ้าง ให้ได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมาย สภาฯ , สหภาพแรงงานทุกแห่งในสังกัด ทุก ๆ 3 เดือน
8 รณรงค์ให้ลูกจ้างใช้ชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง กับสถานการณ์เศรษฐกิจปัจจุบัน แนะนำลูกจ้างให้รู้จักประหยัดในสถานการณ์เศรษฐกิจที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ที่มีผลกระทบกับลูกจ้างอย่างรุนแรง สภาฯ , สหภาพแรงงานทุกแห่งในสังกัด ทุก ๆ 3 เดือน
9 ร่วมกับสภาองค์การลูกจ้างต่าง ๆ เพื่อผลักดันให้รัฐบาลออกกฎหมายแรงงานที่เป็นธรรมต่อลูกจ้าง  เพื่อให้สภาองค์การลูกจ้างเป็นเอกภาพ และมีความเข้มแข็ง เพื่อผลักดันให้รัฐบาลออกกฎหมายแรงงานที่เป็นธรรมต่อลูกจ้าง คณะกรรมการบริหารสภาฯ ทุก ๆ 3 เดือน
10 จัดตั้งกองทุนเพื่อช่วยเหลือลูกจ้างที่ด้อยโอกาส สถานการณ์ในขณะนี้นายจ้างได้เลิกจ้างลูกจ้างจำนวนมาก จะเห็นได้ว่าในช่วงเดือนธันวาคม 2551 เป็นต้นมา   สภาฯโดยกรรมการ, ที่ปรึกษา ออกไปช่วยเหลือลูกจ้าง ไม่ว่าจะในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง หรือนิคมอุตสาหกรรมโรจนะ จ.พระนครศรีอยุธยา และอื่นๆ คณะกรรมการบริหารสภาฯ พร้อมคณะที่ปรึกษา 
 
ทุก ๆ 1 เดือน

 

 

 

 

 

 

 

 dot
เกี่ยวกับ สพท.
dot
bulletประวัติความเป็นมา
bulletวิสัยทัศน์
bulletนโยบาย
bulletคณะกรรมการบริหาร
bulletคณะที่ปรึกษา
bulletเจ้าหน้าที่สภาฯ
dot
ทั่วไป
dot
bulletกฎหมาย
bulletค่าจ้างขั้นต่ำ
bulletกิจกรรมสภาฯ
bulletกิจกรรมสภาพแรงงาน
bulletปรึกษาคดีแรงงาน
bulletถาม - ตอบ
bulletสรุปสาระสำัคัญเปรียบเทียบพรบ.คุ้มครองแรงงาน 2541 กับร่างพรบ.คุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่..) พ.ศ....(ฉบับผู้ใช้แรงงาน)
bulletข้อเสนอ พ.ร.บ.ประกันสังคม ฯ มาตรา 8


กระทรวงแรงงาน
ฐานเศรษฐกิจ
ข่าวสด


Copyright © 2010 All Rights Reserved.
สภาองค์การลูกจ้างพัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทย
เลขที่ 25/59 ซ.วิภาวิลล์แมนชั่น ถ.สุขุมวิท
ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
โทร.02-7552165 โทรสาร 02-7565346 กด 0
Email : ctl_manas@hotmail.com
http://www.ctl.or.th