ReadyPlanet.com
dot dot
คณะกรรมการบริหาร

             ฝ่ายบริหาร

                นายมนัส โกศล

                     ประธาน


                    

 

     นายประกาย วิเศษวิสัย                     นายภานุ  กล่อมจิตร์                          นายประทีป  โมวพรหมานุช

       รองประธาน คนที่ 1                          รองประธาน คนที่ 2                                 รองประธาน คนที่ 3

 

 

 

 

                          

          นายนิคม   สองคร                                 นายเรืองชัย  พิลาไชย                      นายวิทยา  บุญเติม

               เลขาธิการ                                       รองเลขาธิการ คนที่ 1                       รองเลขาธิการ คนที่ 2

 

  นายสายัณห์  เสือทอง

          นายทะเบียน

 

 

    นางนลิน  อ่ำสวัสดิ์                      น.ส.ลำพึง  สุริวงค์

           เหรัญญิก                                ผู้ช่วยเหรัญญิก

 

          

น.ส.กมลวรรณ  สิงห์กุล              น.ส.อนงค์  คังฆะสุวรรณ์                น.ส.สำนาง  จอมรัมย์

  ฝ่ายสตรี และเยาวชน                   ฝ่ายสตรี และเยาวชน                  

 

              

     นายภาคภูมิ  สุกใส             นายอัมพร  ใหญ่จันทึก                นายสุชาติ  รื่นเมธี

       ฝ่ายการศึกษา                        ฝ่ายการศึกษา                               ฝ่ายการศึกษา

 

        

      นายพรหม  เจือจันทร์           น.ส.สุกัญญา  นิลสนธิ            นายบุญน่าน กิติพงษ์                นายสฤษดิ์  เทพวงค์           นายชัญญา  ชูจันทร์

ฝ่ายจัดหาและจัดตั้งสหภาพฯ    ฝ่ายจัดหาและจัดตั้งสหภาพฯ     ฝ่ายจัดหาและจัดตั้งสหภาพฯ    ฝ่ายจัดหาและจัดตั้งสหภาพฯ    ฝ่ายจัดหาและจัดตั้งสหภาพฯ

 

 

                             

 นายสมพงษ์  ดอนสวัสดิ์               นายธีรเดช  บุญเหลือ               นายสายัณห์  ศรีคำม้วน          นายมงคล  ลาดเพ็ง           นายบูรณพล  สังข์หนู

   ฝ่ายคุ้มครองแรงงานฯ                   ฝ่ายคุ้มครองแรงงานฯ                   ฝ่ายคุ้มครองแรงงาน               ฝ่ายคุ้มครองแรงงาน              ฝ่ายคุ้มครองแรงงาน

 

 

      

   นายสุทัศน์  คุมภัย                นายชนินทร์  คงจินดา                        นายสุมิตร  ปัญญาสิทธิ์

  ฝ่ายความปลอดภัยฯ                  ฝ่ายความปลอดภัยฯ                              ฝ่ายความปลอดภัยฯ 

 

      

        นายสวัสดิ์  วงษ์คำซาว                   นายชาญชัย  สมอดง

            ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์                           ฝ่ายวิจัยและวางแผน

 

 

 

 

            นายอดุลย์  สุ่นประสพ                                     นายสายันต์  เซ็งทรัพย์

               ฝ่ายประชาสัมพันธ์                                             ฝ่ายประชาสัมพันธ์

  

 

        นายธีรภัทร  ดวงจิตต์               นายพลวัล  คำหอม

                ฝ่ายข่าว                                     ฝ่ายข่าว

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 dot
เกี่ยวกับ สพท.
dot
bulletประวัติความเป็นมา
bulletวิสัยทัศน์
bulletนโยบาย
bulletคณะกรรมการบริหาร
bulletคณะที่ปรึกษา
bulletเจ้าหน้าที่สภาฯ
dot
ทั่วไป
dot
bulletกฎหมาย
bulletค่าจ้างขั้นต่ำ
bulletกิจกรรมสภาฯ
bulletกิจกรรมสภาพแรงงาน
bulletปรึกษาคดีแรงงาน
bulletถาม - ตอบ
bulletสรุปสาระสำัคัญเปรียบเทียบพรบ.คุ้มครองแรงงาน 2541 กับร่างพรบ.คุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่..) พ.ศ....(ฉบับผู้ใช้แรงงาน)
bulletข้อเสนอ พ.ร.บ.ประกันสังคม ฯ มาตรา 8


กระทรวงแรงงาน
ฐานเศรษฐกิจ
ข่าวสด
ค้นหา


Copyright © 2010 All Rights Reserved.
สภาองค์การลูกจ้างพัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทย
เลขที่ 25/59 ซ.วิภาวิลล์แมนชั่น ถ.สุขุมวิท
ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
โทร.02-7552165 โทรสาร 02-7565346 กด 0
Email : ctl_manas@hotmail.com
http://www.ctl.or.th