ReadyPlanet.com
dot dot
ยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี (นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ) article

๒๘ กันยายน ๒๕๕๓

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือกรณีนายจ้างเลิกจ้างไม่จ่ายค่าชดเชย, ค่าสินจ้างแทนการบอกกล่าว

ล่วงหน้า, เงินค่าประกันค่าเครื่องแบบทำงาน

กราบเรียน ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี

(นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ)

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายชื่อลูกจ้างที่ยื่นฟ้องต่อศาล จำนวน ๓๗๘ คน

 

ด้วยสภาองค์การลูกจ้างพัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทย ได้รับเรื่องร้องเรียนจากลูกจ้างที่ถูกเลิกจ้างจำนวน ๓๗๘ คน ที่ได้รับความเดือดร้อนขอให้ดำเนินการช่วยเหลือ ซึ่งเป็นลูกจ้างของ บริษัท ไทย แอร์พอร์ตส์ กราวด์ เซอร์วิสเซส จำกัด มีที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ ๒๒๒ หมู่ที่ ๑๐ อาคารคลังสินค้า ๔ ท่าอากาศยานดอนเมือง ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นใหญ่ ประกอบกิจการธุรกิจสนามบินสุวรรณภูมิ มีนาย กุศะ ปันยารชุน , ว่าที่เรืออากาศโท อนิรุทธิ์ ถนอมกุลบุตร และนาย สุรธัส สุธรรมมนัส เป็นกรรมการผู้มีอำนาจขณะถูกเลิกจ้าง ในปัจจุบัน มีนาย เก่ง อนันตานนท์ เป็นกรรมการผู้มีอำนาจ ประกอบกิจการเกี่ยวกับธุรกิจการบิน รับจ้างงานบริการและจัดการงานด้านการบริการบริหารภาคพื้นดินในสนามบินสุวรรณภูมิ ให้กับบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และงานจัดการด้านขนส่งสินค้าภายใน เขตปลอดอากร กับ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

บริษัทไทย แอร์พอร์ตส์ กราวด์ เซอร์วิสเซส จำกัด ได้เลิกจ้างลูกจ้างตั้งแต่เดือน พฤษภาคม ๒๕๕๒ จนถึงเดือน เมษายน ๒๕๕๓ มีลูกจ้างถูกเลิกจ้างประมาณ ๑,๕๐๐ คนเศษ อ้างว่า บริษัทฯ ได้สิ้นสุดสัญญาจ้างงาน, ให้บริการด้านลานจอดอากาศยาน ซ่อมบำรุงอากาศยาน การโดยสาร และการบริการห้องรับรองพิเศษ การบริการด้านคลังสินค้า และงานเข็นกระเป๋า

 

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ประกาศการจ่ายเงินช่วยเหลือในการเลิกจ้างดังกล่าว คิดเป็นเงินในอัตราร้อยละ ๔๐ ของเงินค่าชดเชยที่มีสิทธิได้รับตามกฎหมาย แต่เมื่อถึงกำหนดนัดการจ่ายเงินช่วยเหลือบริษัทฯ ไม่ยอมจ่าย ลูกจ้างจำนวนประมาณ ๕๐๐ กว่าคน จึงต้องนำเรื่องคดีไปฟ้องร้องต่อศาลแรงงานกลาง (สมุทรปราการ) ซึ่งศาลมีคำพิพากษา เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๓ บังคับให้บริษัทฯ ชำระเงินค่าชดเชย, ค่าสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า และเงินค่าประกันเครื่องแบบทำงาน ในส่วนที่ร้องเรียนจำนวน ๓๗๘ คนมูลค่าประมาณ ๒๒ ล้านบาทเศษ ดังรายละเอียดของรายชื่อของลูกจ้าง จำนวนเงินค่าชดเชย จำนวนเงินค่าสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า เงินค่าประกันเครื่องแบบทำงาน ที่ฟ้องศาล จำนวน ๓๗๘ คน แนบท้ายหนังสือนี้ และคดีอยู่ในระหว่างกำลังรอการเขียนคำพิพากษาและส่งคำบังคับให้บริษัทฯปฏิบัติตามคำพิพากษาของศาลต่อไป

 

ต่อหน้า ๒/ นอกจาก...

ดังนั้นโดยหนังสือฉบับนี้ ทางสภาองค์การลูกจ้างพัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทย โดยข้าพเจ้า นายมนัส โกศล ประธานสภาองค์การลูกจ้างพัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทย จึงเรียนขอความอนุเคราะห์มายัง ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี (นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ) ได้พิจารณาให้ความช่วยเหลือลูกจ้างที่ได้รับความเดือดร้อนดังกล่าว โดยได้รับการเยียวยาจากหน่วยงานของรัฐเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน หรือ ช่วยดำเนินการติดตามเจรจากับทาง บริษัท ไทย แอร์พอร์ตส์ กราวด์ เซอร์วิสเซส จำกัด ให้จ่ายเงินตามคำพิพากษา หรือ ตามคำสั่งของพนักงานตรวจแรงงาน เพื่อความเป็นธรรมของลูกจ้างทุกคนที่ถูกเลิกจ้าง จักเป็นพระคุณยิ่ง

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

          

ขอแสดงความนับถือ

                                         ( นายมนัส โกศล )

                                              ประธาน

 

 

 

นอกจากนี้ยังมีพนักงานที่ได้ดำเนินการยื่นคำร้องต่อพนักงานตรวจแรงงานสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัดสมุทรปราการ จำนวนลูกจ้างประมาณ ๖๔๐ กว่าคน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นประมาณ ๘๐ ล้านบาทเศษ ซึ่งพนักงานตรวจแรงงานได้ออกคำสั่งให้บริษัทฯ จ่ายเงินให้กับลูกจ้างแล้ว แต่บริษัทฯ ก็ยังเพิกเฉยเช่นกัน ทำให้ลูกจ้างเหล่านี้ได้รับความเดือดร้อนไม่ได้รับเงินค่าชดเชยแม้ตามกฎหมายกำหนด บริษัทฯ ยังฝ่าฝืนกฎหมาย มีลูกจ้างหลายรายยังตกงานอยู่ทำให้ครอบครัวขาดรายได้ นับจากวันที่ถูกเลิกจ้างเป็นระยะเวลาหลายเดือนแล้ว ซึ่งหากมีการดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายที่จะบังคับคดีให้บริษัทฯปฏิบัติตามคำพิพากษาคงจะต้องใช้ระยะเวลาอันยาวนานลูกจ้างผู้ได้รับความเดือดร้อนไม่ได้รับการบรรเทาเยียวยา

 

 
ข่าวประชาสัมพันธ์

สภาฯ กำหนดจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 30/2565 article
การเยียวยาผู้ประกันตน จากพิษโควิด-19 จะดำเนินการได้เต็มรูปแบบหรือไม่
ศูนย์ประสานงานร้องเรียน/ร้องทุกข์ด้านแรงงาน article
สถานการณ์แย่! นายจ้างแบกรับไม่ไหว หยุดกิจการชั่วคราว หลายแห่งปิดถาวร ลูกจ้างตกงาน
สิทธิลากิจธุระอันจำเป็นตามร่างกฎหมายฉบับใหม่?
เกษียณอายุแล้วจ้างทำงานต่อแบบใดบ้าง?
“มนัส โกศล” ประธานเครือข่ายประกันสังคมคนทำงาน (คปค.) วิเคราะห์แจกแจงวิธีปลดล็อค 13 โรคยกเว้นที่ไม่สามารถเบิกตามสิทธิประกันสังคม
นายมนัส โกศล สรุปสาระสำคัญในการจัดเวทีสาธารณะ พ.ร.บ.ประกันสังคม เมื่อวันที่ 28 พ.ค. 60 ที่กระทรวงแรงงาน article
สพท. ร่วมกับ คปค. จัดเวทีสาธารณะ 2 ปี พ.ร.บ.ประกันสังคม ฉบับที่ 4 พ.ศ.2558 article
ช่วยเหลือลูกจ้างบริษัทธนบุรีประกอบรถยนต์ ถูกเลิกจ้าง
โครงการธงฟ้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชน จังหวัดสมุทรปราการ
ข้อเรียกร้อง และกำหนดการวันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2560
ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่..) พ.ศ..... article
โครงการ คสปค. ร่วมกับ สมาคมวิถีทางเลือกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน จัดสัมมนาเพื่อสรุปบทเรียนการขับเคลื่อนนโยบายประกันสังคม
สพท. ร่วมกับคปค. เข้าพบปลัดกระทรวงแรงงาน ติดตามผลการปฏิรูปสิทธิการรักษาด้านทันตกรรมของผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม
โครงการสัมมนาไตรภาคีเพื่อรับฟังความคิดเห็นเรื่อง ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่..) พ.ศ. ....
เรื่องติดตาม
มติ ครม.
สภาฯพัฒนาฯ กำหนดจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 24/2559 article
สภาฯผลักดันแก้ไข พรบ.คุ้มครองแรงงาน 14 ประเด็น ครม.มติเห็นชอบ ม.118 article
คปค. ยื่นหนังสือถึงเลขาธิการประกันสังคม article
คปค. จัดประชุม
โครงการอบรมสัมมนา กรรมการสมาคมส่งเสริมสวัสดิการคนทำงานและชุมชน article
กิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2559
คปค. เข้าพบปลัดกระทรวงแรงงาน-ปฏิรูประบบประกันสังคม
เวทีเสวนา "ทิศทางปฏิรูปประกันสังคม 2559"
ทีมงานสภาฯ พาลูกจ้างเข้ายื่นหนังสือถึงนายก และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
สพท.เข้าพบปลัดกระทรวง อธิบดีกรมสวัสดิการฯ คนใหม่
คปค. จัดเวทีสมัชชา "25 ปี ประกันสังคมต้องเป็นอิสระ"
เครือข่ายประกันสังคมคนทำงาน(คปค) แถลงข่าว ที่ห้องแถลงข่าวกระทรวงแรงงาน ชั้น5
นายมนัส โกศล ให้สัมภาษณ์ เดอะเนชั่น "ประกันสังคมต้องเป็นองค์กรอิสระ"
ประธานสภาฯ บรรยายพิเศษ
สภาฯพัฒนาฯ ร่วมกับอรท. จัดเวทีเสวนา "ความเป็นอิสระกองทุนประกันสังคม : ทิศทาง ยุทธศาสตร์และความเป็นไปได้"
กิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2558
นายมนัส โกศล รับวิทยากรพิเศษ สภาฯนายจ้างฯ
สรุปประเด็นร่างพระราชบัญญัติประกันสังคม 26 ประเด็น
สภาฯ ร่วมกับรายการเวทีสาธารณะไทยพีบีเอส บันทึกเทปการปฏิรูปกฏหมายประกันสังคม
คณะกรรมการบริหารสภาฯพัฒนาฯ เข้าพบท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
เครือข่ายประกันสังคมคนทำงาน (คปค.) เข้ายื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี แก้ไขร่างพ.ร.บ.ประกันสังคมฯ
สรุปการพิจารณา ร่างพ.ร.บ.ประกันสังคมฯ article
สพท.เข้ายื่นร่างพ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่..) พ.ศ. .... (ฉบับผู้ใช้แรงงาน) ณ รัฐสภา
บทนำ สาระน่ารู้เกี่ยวกับความรู้ประกันสังคม
อรท.จัดเสวนาเชิงปฏิบัติ "ยุทธศาสตร์ผลักดันร่างพรบ.ประกันสังคม"
สพท.ร่วมเวทีเสวนาทางวิชาการ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
อรท.ร่วมกับเครือข่ายประกันสังคมคนทำงาน (คปค.) จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
สหภาพแรงงานผู้ผลิตอัญมณีเข้ายื่นหนังสือร้องเรียนต่อปลัดกระทรวงแรงงาน
สภาพัฒนาฯ จัดอบรมบรรยายกฎหมายแรงงานนอกสถานที่ article
สภาฯพัฒนาฯ ร่วมกับ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จัดสัมมนา
พนักงานบริษัท เจมส์สยาม แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด เดินขบวนเข้ายื่นคำร้องต่อประกันสังคมเขต 8 article
องค์การแรงงานฯ ร่วมกิจกรรมงานที่มีคุณค่า (Decent Work Day) article
มนัส โกศล ประธาน และคณะกรรมการสภาฯพัฒนาฯ อรท. เข้าพบรัฐมนตรีฯ (เฉลิม)
อรท.จัดสัมมนาวิเคราะห์ร่างพรบ.คุ้มครองแรงงานฯ
นายมนัส โกศล ประธานสภาฯ เข้าประชุมร่วมกับฯพณฯนายกรัฐมนตรี article
งานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556 สหภาพแรงงานเอนไกไทย
สหภาพแรงงาน เอนไกไทย เลือกตั้งคณะกรรมการสหภาพฯ ชุดใหม่
สพท.เข้าร่วมงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ ครั้งที่ 27 article
สพท. เข้าร่วมงานมาตราฐานแรงงานไทย article
อรท. เข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน article
กิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2556
เตรียมงานวันแรงงานแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2556
กำหนดวัน เวลา และสถานที่เลือกตั้งคณะกรรมการค่า้จ้าง article
คณะกรรมการบริหารสพท.เข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน article
อรท. เข้ายื่นรายชื่อผู้สนับสนุนแก้ไขกฎหมายร่างพรบ.คุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่..) พ.ศ. .... (ฉบับผู้ใช้แรงงาน) article
งานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2555 สร.ธนบุรีประกอบรถยนต์ article
ประชุมคณะกรรมการบริหารสภาฯ ประจำเดือนธันวาคม 2555 article
อรท. เข้าร่วมประชุมกับเลขานุการรัฐมนตรีว่าการะทรวงแรงงาน (นายสง่า ธนสงวนวงศ์) article
เลิกจ้างตัวแทนลูกจ้างบริษัท โมนิพิท (ประเทศไทย) จำกัด article
อรท. ประชุมคณะกรรมการ เรื่องปฏิรูประบบไตรภาคี
อรท. เข้าพบฯพณฯรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน article
อรท. จัดสัมมนาโต๊ะกลม "ปฏิรูประบบไตรภาคี"
องค์การแรงงานฯ เข้ายื่นหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน article
กรรมการสภาฯ ร่วมสัมมนา "มหาอุทกภัย ปี 2554 ต่อผู้ใช้แรงงาน" ณ รัฐสภา article
นายมนัส โกศล ประธานสภาฯ ให้สัมภาษณ์นักข่าว article
สหภาพแรงงานฮอนด้า เข้าพบนายมนัส โกศล เพื่อยื่นรายชื่อสนับสนุนร่างพรบ.คุ้มครองแรงงานฯ เพิ่มเติม
ขอแสดงความยินดีกับบริษัทที่ได้รับรางวัลการประกวดสถานประกอบกิจการดีเ่ด่นด้านแรงงานสัมพันธ์ฯ ประจำปี 2555 article
สภาฯพัฒนา เข้าร่วมประชุมกับ ILO. 87-98 article
สหภาพแรงงานฮอนด้าฯ เข้าพบนายมนัส มอบรายชื่อผู้สนับสนุนร่างพรบ.คุ้มครองแรงงานฯ จำนวน 500 คน article
ประชุมคณะทำงานโครงการฯ (สสส). article
วันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2555 article
ม.รังสิต สัมภาษณ์ มนัส โกศล ผ่าน RSU WISDOM TV article
ประธานสภาฯ พร้อมเลขาฯ เข้าพบอธิบดีกรมการจัดหางาน article
วันแรงงานแห่งชาติ จ.สมุทรปราการ article
สร.ซิลเวอร์ไอซ์ ยื่นข้อเรียกร้อง นายจ้างไม่รับ ประกาศพักงานชั่วคราว article
สร.ธนบุรีประกอบรถยนต์ นัดหยุดงาน article
world bank สัมภาษณ์นายมนัส โกศล เรื่อง "ค่าแรงขั้นต่ำ" article
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เชิญนายมนัส โกศล เป็นวิทยากร article
สร.ธนบุรีประกอบรถยนต์ ยื่นข้อเรียกร้องไม่ลงตัว มีมตินัดหยุดงาน article
บรรยากาศงานเลี้ยงปีใหม่ article
ยื่นหนังสือถึงนายก article
เครือข่ายแรงงานไทยช่วยภัยน้ำท่วม มอบสิ่งของให้กับผู้ประสบอุทกภัย article
ประธานสภาฯ มอบของบริจาคให้กับสภาฯ (สาขาพระนครศรีอยุธยา) article
ผลักดันรัฐบาลขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ 300 บาททั่วประเทศไทย
นายมนัส โกศล ประธานสภาฯ ออกอากาศทางทีวีช่อง ไทยพีบีเอส
อรท.ประชุมพิเศษ และจัดแถลงข่าว article
กำหนดจัดโครงการสัมมนา article
สร.โอเชียนกลาส นัดหยุดงาน article
เลือกตั้งคณะกรรมการไตรภาคี ประจำปี 2554 article
เชิญประชุมคณะกรรมการสัญจร
ประชุมคณะกรรมการสภาฯ articledot
เกี่ยวกับ สพท.
dot
bulletประวัติความเป็นมา
bulletวิสัยทัศน์
bulletนโยบาย
bulletคณะกรรมการบริหาร
bulletคณะที่ปรึกษา
bulletเจ้าหน้าที่สภาฯ
dot
ทั่วไป
dot
bulletกฎหมาย
bulletค่าจ้างขั้นต่ำ
bulletกิจกรรมสภาฯ
bulletกิจกรรมสภาพแรงงาน
bulletปรึกษาคดีแรงงาน
bulletถาม - ตอบ
bulletสรุปสาระสำัคัญเปรียบเทียบพรบ.คุ้มครองแรงงาน 2541 กับร่างพรบ.คุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่..) พ.ศ....(ฉบับผู้ใช้แรงงาน)
bulletข้อเสนอ พ.ร.บ.ประกันสังคม ฯ มาตรา 8


กระทรวงแรงงาน
ฐานเศรษฐกิจ
ข่าวสด


Copyright © 2010 All Rights Reserved.
สภาองค์การลูกจ้างพัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทย
เลขที่ 25/59 ซ.วิภาวิลล์แมนชั่น ถ.สุขุมวิท
ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
โทร.02-7552165 โทรสาร 02-7565346 กด 0
Email : ctl_manas@hotmail.com
http://www.ctl.or.th