ReadyPlanet.com
dot dot
เครือข่ายประกันสังคมคนทำงาน (คปค.) เข้ายื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี แก้ไขร่างพ.ร.บ.ประกันสังคมฯ

 ที่  คปค.๐๐๑/๒๕๕๘

๙  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘

 
เรื่อง ขอให้พิจารณาทบทวนและแก้ไขนิยามคำว่า “ว่างงาน” ในร่าง พ.ร.บ. ประกันสังคม (ฉบับที่..) พ.ศ. ….
 
เรียน ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี  พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา
 
อ้างถึง ๑. ร่าง พ.ร.บ. ประกันสังคม (ฉบับที่..) พ.ศ. …. 
         ๒. รายงานการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา ร่าง พ.ร.บ. ประกันสังคม (ฉบับที่..) พ.ศ. …. 
                 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
 
เครือข่ายประกันสังคมคนทำงาน (คปค.)  ซึ่งประกอบด้วย องค์การแรงงานแห่งประเทศไทย  คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย  เครือข่ายปฏิบัติการเพื่อแรงงานข้ามชาติ  ศูนย์ประสานงานแรงงานนอกระบบแห่งชาติ สภาเครือข่ายกลุ่มผู้ป่วยจากการทำงานและสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์  กลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพ  มูลนิธิอารมณ์ พงศ์พงัน  มูลนิธิเพื่อนหญิง  มูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพ  มูลนิธิพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย  มูลนิธิหญิงชายก้าวไกล สมาคมเครือข่ายแรงงานนอกระบบประเทศไทย และ สมาคมวิถีทางเลือกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ได้มีกระบวนการพัฒนาข้อเสนอนโยบายและร่วมกันขับเคลื่อน            การปฏิรูปประกันสังคมภายใต้หลักการสี่ประการได้แก่ หลักความครอบคลุม หลักความเป็นอิสระและบูรณาการ               หลักความโปร่งใสและมีส่วนร่วม  และหลักความเป็นธรรม ยืดหยุ่นสอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจและสังคม มาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๕๕ และได้ติดตามกระบวนการพิจารณาปรับปรุงกฎหมายมาโดยตลอด   
                 
  ตามที่อ้างถึง จากกระบวนการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ  พบว่า นิยามคำว่า “ว่างงาน”              ที่บัญญัติใหม่ตามมาตรา ๕  เป็นการลิดรอนตัดสิทธิของแรงงานที่เคยได้รับอยู่ไม่ให้รับประโยชน์ทดแทนจากกรณีว่างงานตามที่ได้ถือปฏิบัติมาตลอดระยะเวลา ๒๕ ปีของระบบประกันสังคมไทย  เครือข่ายประกันสังคมคนทำงาน (คปค.)  จึงขอเรียกร้องให้รัฐบาลได้พิจารณา ทบทวนและแก้ไขคำนิยาม “ว่างงาน” ใหม่โดยให้ใช้ คำนิยาม “ว่างงาน” ตาม พ.ร.บ. ประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓  เนื่องด้วยเหตุผลดังนี้ 
 
๑. นิยามคำว่า “ว่างงาน” ใน พ.ร.บ. ประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ เป็นประโยชน์ต่อผู้ประกันตนที่ออก         จากงานทุกกรณีโดยยึดหลักการเฉลี่ยทุกเฉลี่ยสุขและลดความเหลื่อมล้ำของผู้ประกันทุกสาขาอาชีพ
 
๒. กฎหมายประกันสังคมได้มีผลบังคับใช้ต่อการสร้างหลักประกันทางสังคมให้กับคนทำงานเป็นระยะเวลา ๒๕ ปี และที่ผ่านมายังไม่เคยมีการลดหรือลิดรอนสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตน มีแต่การพิจารณาเพิ่มสิทธิประโยชน์เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนมาโดยตลอด  
 
๓.สถิติข้อมูลการจ่ายเงินประโยชน์ทดแทนการว่างงานข้อมูลการขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน       ของผู้ประกันตน ย้อนหลัง ๓ ปี (๒๕๕๕ - ๒๕๕๗) เป็นเงิน ๑๗๘,๓๒๓,๓๗๗ บาท (หนึ่งร้อยเจ็ดสิบแปดล้านสามแสนสองหมื่นสามพันสามร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาท) เมื่อเปรียบเทียบกับสถานะของกองทุนประกันสังคมที่เป็นสัดส่วน               การว่างงาน พ.ศ. ๒๕๕๖ มีจำนวนเงินถึง ๙๐,๓๓๑ ล้านบาท  ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อสถานะของกองทุน แต่อย่างใดและไม่ควรนำมาเป็นเหตุผลหลักหนึ่งของการบัญญัตินิยามคำว่า “ว่างงาน” ใหม่ในร่าง พ.ร.บ. ประกันสังคม               (ฉบับที่..) พ.ศ. …. 
 
๔. จากสถานการณ์และข้อเท็จจริงการจ้างงานภายใต้กระแสทุนนิยมและการเปิดการค้าเสรีปัจจุบัน             พบว่าการลาออกจากการงานจะเกิดจากการกดดัน และบีบบังคับให้ลาออกอย่างไม่เต็มใจหรือผิดธรรมชาติของ     การลาออกงานตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกฎหมาย เช่น มีพนักงานลาออกในครั้งเดียวกัน จำนวน ๖,๐๐๐ คน               ของบริษัทรามาชูส์ อินดัลทรี ในปี พ.ศ. ๒๕๕๒  และ ณ ปัจจุบันปรากฏการณ์ดังกล่าว ยังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง               และการบัญญัตินิยามการว่างงานใหม่ในร่าง พ.ร.บ. ประกันสังคม (ฉบับที่..) พ.ศ. …. เป็นเงื่อนไขสำคัญของการเพิ่มช่องว่างของความเหลื่อมล้ำและไม่เป็นธรรม ที่จะนำไปสู่ความขัดแย้งและสันติสุขของสังคมในอนาคต
 
เครือข่ายประกันสังคมคนทำงาน จึงขอเรียกร้องให้รัฐบาลได้พิจารณาและทบทวน โดยเร่งด่วน       เพื่อแก้ไขนิยามคำว่า “ว่างงาน” ที่บัญญัติใหม่ตามมาตรา ๕ ในร่าง พ.ร.บ.ประกันสังคม (ฉบับที่..) พ.ศ. .…               ให้กลับไปใช้นิยามตาม พ.ร.บ. ประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ ดังเหตุผลที่ชี้แจงในเบื้องต้น
 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา  
 
ขอแสดงความนับถือ
 
(นายมนัส  โกศล)
ผู้ประสานงานเครือข่ายประกันสังคมคนทำงาน : คปค.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๕/๑๔๘  ชั้น ๗  สายลมคอนโดมิเนียม ซอยพหลโยธิน ๘  ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
โทรศัพท์/โทรสาร : ๐-๒๒๗๙-๑๖๑๑  E-mail : worker2553@gmail.com
 ข่าวประชาสัมพันธ์

สภาฯ กำหนดจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 31/2566
สภาฯ กำหนดจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 30/2565 article
การเยียวยาผู้ประกันตน จากพิษโควิด-19 จะดำเนินการได้เต็มรูปแบบหรือไม่
ศูนย์ประสานงานร้องเรียน/ร้องทุกข์ด้านแรงงาน article
สถานการณ์แย่! นายจ้างแบกรับไม่ไหว หยุดกิจการชั่วคราว หลายแห่งปิดถาวร ลูกจ้างตกงาน
สิทธิลากิจธุระอันจำเป็นตามร่างกฎหมายฉบับใหม่?
เกษียณอายุแล้วจ้างทำงานต่อแบบใดบ้าง?
“มนัส โกศล” ประธานเครือข่ายประกันสังคมคนทำงาน (คปค.) วิเคราะห์แจกแจงวิธีปลดล็อค 13 โรคยกเว้นที่ไม่สามารถเบิกตามสิทธิประกันสังคม
นายมนัส โกศล สรุปสาระสำคัญในการจัดเวทีสาธารณะ พ.ร.บ.ประกันสังคม เมื่อวันที่ 28 พ.ค. 60 ที่กระทรวงแรงงาน article
สพท. ร่วมกับ คปค. จัดเวทีสาธารณะ 2 ปี พ.ร.บ.ประกันสังคม ฉบับที่ 4 พ.ศ.2558 article
ช่วยเหลือลูกจ้างบริษัทธนบุรีประกอบรถยนต์ ถูกเลิกจ้าง
โครงการธงฟ้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชน จังหวัดสมุทรปราการ
ข้อเรียกร้อง และกำหนดการวันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2560
ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่..) พ.ศ..... article
โครงการ คสปค. ร่วมกับ สมาคมวิถีทางเลือกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน จัดสัมมนาเพื่อสรุปบทเรียนการขับเคลื่อนนโยบายประกันสังคม
สพท. ร่วมกับคปค. เข้าพบปลัดกระทรวงแรงงาน ติดตามผลการปฏิรูปสิทธิการรักษาด้านทันตกรรมของผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม
โครงการสัมมนาไตรภาคีเพื่อรับฟังความคิดเห็นเรื่อง ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่..) พ.ศ. ....
เรื่องติดตาม
มติ ครม.
สภาฯพัฒนาฯ กำหนดจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 24/2559 article
สภาฯผลักดันแก้ไข พรบ.คุ้มครองแรงงาน 14 ประเด็น ครม.มติเห็นชอบ ม.118 article
คปค. ยื่นหนังสือถึงเลขาธิการประกันสังคม article
คปค. จัดประชุม
โครงการอบรมสัมมนา กรรมการสมาคมส่งเสริมสวัสดิการคนทำงานและชุมชน article
กิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2559
คปค. เข้าพบปลัดกระทรวงแรงงาน-ปฏิรูประบบประกันสังคม
เวทีเสวนา "ทิศทางปฏิรูปประกันสังคม 2559"
ทีมงานสภาฯ พาลูกจ้างเข้ายื่นหนังสือถึงนายก และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
สพท.เข้าพบปลัดกระทรวง อธิบดีกรมสวัสดิการฯ คนใหม่
คปค. จัดเวทีสมัชชา "25 ปี ประกันสังคมต้องเป็นอิสระ"
เครือข่ายประกันสังคมคนทำงาน(คปค) แถลงข่าว ที่ห้องแถลงข่าวกระทรวงแรงงาน ชั้น5
นายมนัส โกศล ให้สัมภาษณ์ เดอะเนชั่น "ประกันสังคมต้องเป็นองค์กรอิสระ"
ประธานสภาฯ บรรยายพิเศษ
สภาฯพัฒนาฯ ร่วมกับอรท. จัดเวทีเสวนา "ความเป็นอิสระกองทุนประกันสังคม : ทิศทาง ยุทธศาสตร์และความเป็นไปได้"
กิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2558
นายมนัส โกศล รับวิทยากรพิเศษ สภาฯนายจ้างฯ
สรุปประเด็นร่างพระราชบัญญัติประกันสังคม 26 ประเด็น
สภาฯ ร่วมกับรายการเวทีสาธารณะไทยพีบีเอส บันทึกเทปการปฏิรูปกฏหมายประกันสังคม
คณะกรรมการบริหารสภาฯพัฒนาฯ เข้าพบท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
สรุปการพิจารณา ร่างพ.ร.บ.ประกันสังคมฯ article
สพท.เข้ายื่นร่างพ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่..) พ.ศ. .... (ฉบับผู้ใช้แรงงาน) ณ รัฐสภา
บทนำ สาระน่ารู้เกี่ยวกับความรู้ประกันสังคม
อรท.จัดเสวนาเชิงปฏิบัติ "ยุทธศาสตร์ผลักดันร่างพรบ.ประกันสังคม"
สพท.ร่วมเวทีเสวนาทางวิชาการ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
อรท.ร่วมกับเครือข่ายประกันสังคมคนทำงาน (คปค.) จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
สหภาพแรงงานผู้ผลิตอัญมณีเข้ายื่นหนังสือร้องเรียนต่อปลัดกระทรวงแรงงาน
สภาพัฒนาฯ จัดอบรมบรรยายกฎหมายแรงงานนอกสถานที่ article
สภาฯพัฒนาฯ ร่วมกับ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จัดสัมมนา
พนักงานบริษัท เจมส์สยาม แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด เดินขบวนเข้ายื่นคำร้องต่อประกันสังคมเขต 8 article
องค์การแรงงานฯ ร่วมกิจกรรมงานที่มีคุณค่า (Decent Work Day) article
มนัส โกศล ประธาน และคณะกรรมการสภาฯพัฒนาฯ อรท. เข้าพบรัฐมนตรีฯ (เฉลิม)
อรท.จัดสัมมนาวิเคราะห์ร่างพรบ.คุ้มครองแรงงานฯ
นายมนัส โกศล ประธานสภาฯ เข้าประชุมร่วมกับฯพณฯนายกรัฐมนตรี article
งานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556 สหภาพแรงงานเอนไกไทย
สหภาพแรงงาน เอนไกไทย เลือกตั้งคณะกรรมการสหภาพฯ ชุดใหม่
สพท.เข้าร่วมงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ ครั้งที่ 27 article
สพท. เข้าร่วมงานมาตราฐานแรงงานไทย article
อรท. เข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน article
กิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2556
เตรียมงานวันแรงงานแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2556
กำหนดวัน เวลา และสถานที่เลือกตั้งคณะกรรมการค่า้จ้าง article
คณะกรรมการบริหารสพท.เข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน article
อรท. เข้ายื่นรายชื่อผู้สนับสนุนแก้ไขกฎหมายร่างพรบ.คุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่..) พ.ศ. .... (ฉบับผู้ใช้แรงงาน) article
งานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2555 สร.ธนบุรีประกอบรถยนต์ article
ประชุมคณะกรรมการบริหารสภาฯ ประจำเดือนธันวาคม 2555 article
อรท. เข้าร่วมประชุมกับเลขานุการรัฐมนตรีว่าการะทรวงแรงงาน (นายสง่า ธนสงวนวงศ์) article
เลิกจ้างตัวแทนลูกจ้างบริษัท โมนิพิท (ประเทศไทย) จำกัด article
อรท. ประชุมคณะกรรมการ เรื่องปฏิรูประบบไตรภาคี
อรท. เข้าพบฯพณฯรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน article
อรท. จัดสัมมนาโต๊ะกลม "ปฏิรูประบบไตรภาคี"
องค์การแรงงานฯ เข้ายื่นหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน article
กรรมการสภาฯ ร่วมสัมมนา "มหาอุทกภัย ปี 2554 ต่อผู้ใช้แรงงาน" ณ รัฐสภา article
นายมนัส โกศล ประธานสภาฯ ให้สัมภาษณ์นักข่าว article
สหภาพแรงงานฮอนด้า เข้าพบนายมนัส โกศล เพื่อยื่นรายชื่อสนับสนุนร่างพรบ.คุ้มครองแรงงานฯ เพิ่มเติม
ขอแสดงความยินดีกับบริษัทที่ได้รับรางวัลการประกวดสถานประกอบกิจการดีเ่ด่นด้านแรงงานสัมพันธ์ฯ ประจำปี 2555 article
สภาฯพัฒนา เข้าร่วมประชุมกับ ILO. 87-98 article
สหภาพแรงงานฮอนด้าฯ เข้าพบนายมนัส มอบรายชื่อผู้สนับสนุนร่างพรบ.คุ้มครองแรงงานฯ จำนวน 500 คน article
ประชุมคณะทำงานโครงการฯ (สสส). article
วันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2555 article
ม.รังสิต สัมภาษณ์ มนัส โกศล ผ่าน RSU WISDOM TV article
ประธานสภาฯ พร้อมเลขาฯ เข้าพบอธิบดีกรมการจัดหางาน article
วันแรงงานแห่งชาติ จ.สมุทรปราการ article
สร.ซิลเวอร์ไอซ์ ยื่นข้อเรียกร้อง นายจ้างไม่รับ ประกาศพักงานชั่วคราว article
สร.ธนบุรีประกอบรถยนต์ นัดหยุดงาน article
world bank สัมภาษณ์นายมนัส โกศล เรื่อง "ค่าแรงขั้นต่ำ" article
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เชิญนายมนัส โกศล เป็นวิทยากร article
สร.ธนบุรีประกอบรถยนต์ ยื่นข้อเรียกร้องไม่ลงตัว มีมตินัดหยุดงาน article
บรรยากาศงานเลี้ยงปีใหม่ article
ยื่นหนังสือถึงนายก article
เครือข่ายแรงงานไทยช่วยภัยน้ำท่วม มอบสิ่งของให้กับผู้ประสบอุทกภัย article
ประธานสภาฯ มอบของบริจาคให้กับสภาฯ (สาขาพระนครศรีอยุธยา) article
ผลักดันรัฐบาลขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ 300 บาททั่วประเทศไทย
นายมนัส โกศล ประธานสภาฯ ออกอากาศทางทีวีช่อง ไทยพีบีเอส
อรท.ประชุมพิเศษ และจัดแถลงข่าว article
กำหนดจัดโครงการสัมมนา article
สร.โอเชียนกลาส นัดหยุดงาน article
เลือกตั้งคณะกรรมการไตรภาคี ประจำปี 2554 article
เชิญประชุมคณะกรรมการสัญจร
ประชุมคณะกรรมการสภาฯ articledot
เกี่ยวกับ สพท.
dot
bulletประวัติความเป็นมา
bulletวิสัยทัศน์
bulletนโยบาย
bulletคณะกรรมการบริหาร
bulletคณะที่ปรึกษา
bulletเจ้าหน้าที่สภาฯ
dot
ทั่วไป
dot
bulletกฎหมาย
bulletค่าจ้างขั้นต่ำ
bulletกิจกรรมสภาฯ
bulletกิจกรรมสภาพแรงงาน
bulletปรึกษาคดีแรงงาน
bulletถาม - ตอบ
bulletสรุปสาระสำัคัญเปรียบเทียบพรบ.คุ้มครองแรงงาน 2541 กับร่างพรบ.คุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่..) พ.ศ....(ฉบับผู้ใช้แรงงาน)
bulletข้อเสนอ พ.ร.บ.ประกันสังคม ฯ มาตรา 8


กระทรวงแรงงาน
ฐานเศรษฐกิจ
ข่าวสด


Copyright © 2010 All Rights Reserved.
สภาองค์การลูกจ้างพัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทย
เลขที่ 25/59 ซ.วิภาวิลล์แมนชั่น ถ.สุขุมวิท
ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
โทร.02-7552165 โทรสาร 02-7565346 กด 0
Email : ctl_manas@hotmail.com
http://www.ctl.or.th