ReadyPlanet.com
dot dot
คปค. ยื่นหนังสือถึงเลขาธิการประกันสังคม article

 วันที่ 26 ธันวาคม 2559 ที่สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน #เครือข่ายประกันสังคมคนทำงาน (คปค.) #เข้าพบเลขาธิการสปส. นายมนัส โกศล ประธาน คปค. ทพญ.มาลี วันทนาศิริ ผู้ประสานงาน เครือข่าย ฟ.ฟัน สร้างสุข ตัวแทนเครือข่ายแรงงานนอกระบบ เข้าพบเลขาธิการ สปส. (นายสุรเดช วลีอิทธิกุล) ที่กระทรวงแรงงาน อาคารประกันสังคม เขตพื้นที่ 3 ชั้น 7 เวลา 13.30 น. เพื่อหารือและติดตามความคืบหน้าในการปฏิรูประบบประกันสังคม 5 กรณี โดยเฉพาะสิทธิการตรวจสุขภาพ

นายมนัส กล่าวว่า การนำเสนอ 5 ประเด็น มีดังนี้ ประเด็นที่ 1) การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค มาตรา 63 (2) และเงินช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ประกันตน กรณีได้รับความเสียหายจากการรับบริการทางการแพทย์ มาตรา 63 (7) ประเด็นที่ 2) การเพิ่มและขยายสิทธิประโยชน์สำหรับผู้ประกันตนแรงงานนอกระบบ ตามมาตรา 40 ให้เท่ากับมาตรา 39 ประเด็นที่ 3) การเร่งรัดการออกอนุบัญญัติตาม พ.ร.บ. ประกันสังคม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2558 จำนวน 17 ฉบับ ประเด็นที่ 4)สิทธิประโยชน์ทางทันตกรรมแก่ผู้ประกันตน และ ประเด็นที่ 5) กรณีผู้ประกันตนรับเงินบำนาญชราภาพถูกตัดสิทธิการรักษาจากประกันสังคม ไปใช้ระบบบัตรทองนั้น ขอให้ใช้สิทธิรักษาพยาบาลจากประกันสังคมได้

นายมนัส ประธาน คปค. กล่าวว่า การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค มาตรา 63 (2) ซึ่งมีการจัดตรวจสุขภาพฟรีนั้น ยังขาดการประสานงานกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) ซึ่งมีกฎหมายบังคับให้กิจการบางประเภทที่มีความเสี่ยงต้องจัดตรวจสุขภาพให้แก่ลูกจ้างอยู่แล้ว สำหรับสิทธิตรวจสุขภาพฟรีนั้นยืนยันว่าไม่ควรมีการกำหนดอายุ เพราะทุกคนมีการจ่ายเงินสมทบเหมือนกัน ถือเป็นการจำกัดสิทธิ

“เครือข่าย คปค. ขอให้เพิ่มการตรวจสุขภาพช่องปาก และการฝากครรภ์ ให้อยู่ในสิทธิตรวจสุขภาพด้วย เพราะที่ผ่านมาพบว่าในส่วนของผู้ประกันตนนั้นมักไปใช้สิทธิรักษาทันตกรรมช่วงปลายปีก่อนที่จะหมดสิทธิ ทั้งที่อาจไม่ได้มีปัญหาอะไร แต่การเพิ่มสิทธิตรวจสุขภาพช่องปาก จะช่วยให้ผู้ประกันตนรู้ว่าสุขภาพช่องปากของตัวเองเป็นอย่างไร ต้องรักษาในเรื่องใดบ้าง"

"ส่วนกรณีการฝากครรภ์นั้นพบว่า ผู้ประกันตนที่ตั้งครรภ์ไม่ค่อยมาฝากครรภ์ เหมือนคนในสิทธิบัตรทอง เพราะต้องเสียเวลาในการทำงานและมีค่าใช้จ่าย จึงต้องการเก็บเงินไว้ใช้ในช่วงหลังคลอด การให้สิทธิตรวจสุขภาพครอบคลุมการฝากครรภ์ด้วย จะช่วยเพิ่มอัตราการฝากครรภ์ได้” นายมนัสกล่าว

"จากการติดตามความก้าวหน้าในการออกอนุบัญญัติ ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2558 จำนวน 17 ฉบับ พบว่ากฎหมายลำดับรองที่ได้มีการจัดทำ และมีผลบังใช้แล้วนั้นเพียง 7 ฉบับ ส่วนมากเป็นกฎหมายลำดับรองที่เกี่ยวข้องกับการบริหารสำนักงาน และการจัดตั้งคณะอนุกรรมการ ภายใต้คณะกรรมการประกันสังคม แต่ยังไม่มีการจัดทำกฎหมายลำดับรองที่เกี่ยวข้องกับ

สิทธิ หน้าที่ และประโยชน์ทดแทน ที่ผู้ประกันตนจะได้รับ หรือเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการบริหารจัดการกองทุนประกันสังคม จึงขอให้เร่งรัดดำเนินการในเรื่องนี้ และขอสอบถามถึงความคืบหน้าในการออกพระราชกฤษฎีกากำหนดคุณสมบัติของบุคคลซึ่งสมัครเข้าเป็นผู้ประกันตน และอัตรการจ่ายเงินสมทบ มาตรา 40 กฏกระทรวง มาตรา 40 ระเบียบกระทรวงแรงงานว่าด้วยการเลือกตั้ง มาตรา 8 รวมทั้ง มาตรา 63 (2) (7) ยังไม่ชัดเจน และยังไม่เทียบเท่ากับสิทธิ สปสช." นายมนัสกล่าว

ทพญ.มาลี วันทนาศิริ ผู้ประสานงาน เครือข่าย ฟ.ฟัน สร้างสุข กล่าวว่า สิทธิประโยชน์ในการส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันโรค มาตรา 63 (2) ของประกันสังคม ถือว่าน้อยกว่าสิทธิในกองทุนอื่น ในฐานะทันตแพทย์ ขอให้มีการเพิ่มการตรวจร่างกายตามระบบ ในการตรวจสุขภาพช่องปาก 1 ครั้งต่อปี ในอัตราค่าบริการ 50 บาทต่อครั้ง ในชุดสิทธิประโยชน์จากการตรวจร่างกายในแนบท้ายประกาศคณะกรรมการแพทย์ ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2559 ส่วนประเด็นเรื่องการปฏิรูปสิทธิประโยชน์การรักษาทางทันตกรรมให้มีความเป็นธรรมและเท่าเทียม ผู้ประกันตนต้องมีสิทธิการรักษาทางทันตกรรมตามความจำเป็นโดยไม่กำหนดเพดานเงินค่ารักษา และไม่ต้องสำรองจ่าย

"ขอเรียกร้องให้สำนักงานประกันสังคม จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการร่วมกรณีทันตกรรม เพื่อติดตามความก้าวหน้าของการปฏิรูปสิทธิประโยชน์ทางทันตกรรมอย่างต่อเนื่อง แต่ที่ผ่านมามีการประชุมเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้น" ทพญ.มาลี กล่าว

นางอุบล ร่มโพธิ์ทอง ผู้แทนเครือข่ายแรงงานนอกระบบ กล่าวว่า การเพิ่มและขยายสิทธิประโยชน์สำหรับผู้ประกันตนแรงงานนอกระบบตามมาตรา 40 ให้เท่ากับมาตรา 39 ได้แก่ 1. ประโยชน์ทดแทนกรณีเสียชีวิต ผู้ประกันตนมาตรา 40 ขอเพิ่มสิทธิรับเงินค่าทำศพเป็น 40,000 บาท 2. กรณีประสบอันตราย/เจ็บป่วย ให้ได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ เมื่อเจ็บป่วยและมีใบรับรองแพทย์ 300 บาทต่อวัน 3. กรณีทุพพลภาพ รับเงินทดแทนการขาดรายได้นาน 15 ปี ขอแก้ไชเป็นตลอดชีวิต นอกจากนี้ ขอเรียกร้องในประเด็นการฝากครรภ์ด้วย เนื่องจากผู้ประกันตนได้ร้องเรียนในเรื่องนี้มาก

พลโท.นพ สิริชัย รัตนวราหะ กรรมการกองทุนเงินทดแทนชุดที่ 9 กล่าวว่า การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค มาตรา 63 (2) ยังถือว่าทำได้ล่าช้า ยังขาดกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพ สิ่งที่กล่าวว่าเป็นของขวัญให้กับผู้ประกันตนนั้น ที่จริงแล้วคือเงินผู้ประกันตน

"กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การส่งเสริมป้องกันโรค และกิจกรรมการรณรงค์การสร้างเสริมสุขภาพ และป้องกันโรค ถือเป็นสิทธิของประชาชนและผู้ประกันตน ดังนั้นเงินส่งเสริมสุขภาพเป็นเรื่องที่รัฐบาลต้องดูแล ไม่จำเป็นต้องนำเงินกองทุนประกันสังคมมาใช้ ทั้งนี้ ในการส่งเสริมป้องกันโรค กรณีที่ผู้ประกันตนตรวจพบโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง และเริ่มมีผลการตรวจสุขภาพผิดปกติ เช่น ความโลหิตสูง เบาหวาน โรคหัวใจ ทั้งจากการตรวจสุขภาพประจำปีของโรงงาน หรือการตรวจพบจากการตรวจสุขภาพตามสิทธิผู้ประกันตนนั้น ต้องได้รับการรักษาและมีการให้ความรู้ในการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ควรพัฒนาระบบหน่วยบริการปฐมภูมิ การบริการส่งเสริมสุขภาพการป้องกันโรคในสถานประกอบการ ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการรักษาโรคเรื้อรังที่ตรวจพบ ให้สามารถควบคุมและป้องกันภาวะแทรกซ้อน" พลโท.นพ สิริชัย กล่าว

นพ.สุรเดช วลีอิทธิกุล เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (สปส.) กล่าวว่า สำหรับข้อเรียกร้องต่างๆนั้น ทาง สปส. ยินดีรับไว้พิจารณา เบื้องต้นข้อเสนอการตรวจสุขภาพผู้ประกันตนที่จะเริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 นั้น ทางเครือข่ายเสนอขอให้มีการตรวจสุขภาพช่องปาก ในเรื่องทันตกรรม รวมทั้งเรื่องการตรวจการตั้งครรภ์ การฝากครรภ์ อยากให้อยู่ในการตรวจสุขภาพนั้น สปส.ก็จะรับไว้พิจารณา ซึ่งมองว่าน่าจะปรับปรุงเพิ่มเติมได้ แต่ในเรื่องผู้ประกันตนที่เกษียณอายุไปแล้ว และอยากให้สปส.ดูแลการรักษาพยาบาลต่อนั้น เรื่องนี้ต้องแก้กฎหมาย ซึ่งจะต้องมีการเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อไป ส่วนกรณีอนุบัญญ้ติ 15 ฉบับ กระทรวงกำลังดำเนินการ แต่ในกรณีการเลือกตั้งกรรมการต้องยุติลง ตามคำสั่ง คสช."

ขอบคุณข้อมูลประกอบบางส่วนจาก

รพ.ธรรมศาสตร์ห่วงนโยบาย ‘ตรวจสุขภาพ’ผู้ประกันตน ไม่ชัดเรื่องเกณฑ์ค่าบริการ http://www.matichon.co.th/news/407663

ชงเพิ่ม “ตรวจช่องปาก-ฝากครรภ์” สิทธิตรวจสุขภาพฟรี “ประกันสังคม” ห่วงเพิ่มภาระ รพ.เล็ก

http://manager.co.th/Qol/ViewNews.aspx?NewsID=9590000128552

 

 
 

 
ข่าวประชาสัมพันธ์

การเยียวยาผู้ประกันตน จากพิษโควิด-19 จะดำเนินการได้เต็มรูปแบบหรือไม่
ศูนย์ประสานงานร้องเรียน/ร้องทุกข์ด้านแรงงาน article
สถานการณ์แย่! นายจ้างแบกรับไม่ไหว หยุดกิจการชั่วคราว หลายแห่งปิดถาวร ลูกจ้างตกงาน
สิทธิลากิจธุระอันจำเป็นตามร่างกฎหมายฉบับใหม่?
เกษียณอายุแล้วจ้างทำงานต่อแบบใดบ้าง?
“มนัส โกศล” ประธานเครือข่ายประกันสังคมคนทำงาน (คปค.) วิเคราะห์แจกแจงวิธีปลดล็อค 13 โรคยกเว้นที่ไม่สามารถเบิกตามสิทธิประกันสังคม
นายมนัส โกศล สรุปสาระสำคัญในการจัดเวทีสาธารณะ พ.ร.บ.ประกันสังคม เมื่อวันที่ 28 พ.ค. 60 ที่กระทรวงแรงงาน article
สพท. ร่วมกับ คปค. จัดเวทีสาธารณะ 2 ปี พ.ร.บ.ประกันสังคม ฉบับที่ 4 พ.ศ.2558 article
ช่วยเหลือลูกจ้างบริษัทธนบุรีประกอบรถยนต์ ถูกเลิกจ้าง
โครงการธงฟ้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชน จังหวัดสมุทรปราการ
ข้อเรียกร้อง และกำหนดการวันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2560
ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่..) พ.ศ..... article
โครงการ คสปค. ร่วมกับ สมาคมวิถีทางเลือกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน จัดสัมมนาเพื่อสรุปบทเรียนการขับเคลื่อนนโยบายประกันสังคม
สพท. ร่วมกับคปค. เข้าพบปลัดกระทรวงแรงงาน ติดตามผลการปฏิรูปสิทธิการรักษาด้านทันตกรรมของผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม
โครงการสัมมนาไตรภาคีเพื่อรับฟังความคิดเห็นเรื่อง ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่..) พ.ศ. ....
เรื่องติดตาม
มติ ครม.
สภาฯพัฒนาฯ กำหนดจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 24/2559 article
สภาฯผลักดันแก้ไข พรบ.คุ้มครองแรงงาน 14 ประเด็น ครม.มติเห็นชอบ ม.118 article
คปค. จัดประชุม
โครงการอบรมสัมมนา กรรมการสมาคมส่งเสริมสวัสดิการคนทำงานและชุมชน article
กิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2559
คปค. เข้าพบปลัดกระทรวงแรงงาน-ปฏิรูประบบประกันสังคม
เวทีเสวนา "ทิศทางปฏิรูปประกันสังคม 2559"
ทีมงานสภาฯ พาลูกจ้างเข้ายื่นหนังสือถึงนายก และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
สพท.เข้าพบปลัดกระทรวง อธิบดีกรมสวัสดิการฯ คนใหม่
คปค. จัดเวทีสมัชชา "25 ปี ประกันสังคมต้องเป็นอิสระ"
เครือข่ายประกันสังคมคนทำงาน(คปค) แถลงข่าว ที่ห้องแถลงข่าวกระทรวงแรงงาน ชั้น5
นายมนัส โกศล ให้สัมภาษณ์ เดอะเนชั่น "ประกันสังคมต้องเป็นองค์กรอิสระ"
ประธานสภาฯ บรรยายพิเศษ
สภาฯพัฒนาฯ ร่วมกับอรท. จัดเวทีเสวนา "ความเป็นอิสระกองทุนประกันสังคม : ทิศทาง ยุทธศาสตร์และความเป็นไปได้"
กิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2558
นายมนัส โกศล รับวิทยากรพิเศษ สภาฯนายจ้างฯ
สรุปประเด็นร่างพระราชบัญญัติประกันสังคม 26 ประเด็น
สภาฯ ร่วมกับรายการเวทีสาธารณะไทยพีบีเอส บันทึกเทปการปฏิรูปกฏหมายประกันสังคม
คณะกรรมการบริหารสภาฯพัฒนาฯ เข้าพบท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
เครือข่ายประกันสังคมคนทำงาน (คปค.) เข้ายื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี แก้ไขร่างพ.ร.บ.ประกันสังคมฯ
สรุปการพิจารณา ร่างพ.ร.บ.ประกันสังคมฯ article
สพท.เข้ายื่นร่างพ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่..) พ.ศ. .... (ฉบับผู้ใช้แรงงาน) ณ รัฐสภา
บทนำ สาระน่ารู้เกี่ยวกับความรู้ประกันสังคม
อรท.จัดเสวนาเชิงปฏิบัติ "ยุทธศาสตร์ผลักดันร่างพรบ.ประกันสังคม"
สพท.ร่วมเวทีเสวนาทางวิชาการ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
อรท.ร่วมกับเครือข่ายประกันสังคมคนทำงาน (คปค.) จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
สหภาพแรงงานผู้ผลิตอัญมณีเข้ายื่นหนังสือร้องเรียนต่อปลัดกระทรวงแรงงาน
สภาพัฒนาฯ จัดอบรมบรรยายกฎหมายแรงงานนอกสถานที่ article
สภาฯพัฒนาฯ ร่วมกับ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จัดสัมมนา
พนักงานบริษัท เจมส์สยาม แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด เดินขบวนเข้ายื่นคำร้องต่อประกันสังคมเขต 8 article
องค์การแรงงานฯ ร่วมกิจกรรมงานที่มีคุณค่า (Decent Work Day) article
มนัส โกศล ประธาน และคณะกรรมการสภาฯพัฒนาฯ อรท. เข้าพบรัฐมนตรีฯ (เฉลิม)
อรท.จัดสัมมนาวิเคราะห์ร่างพรบ.คุ้มครองแรงงานฯ
นายมนัส โกศล ประธานสภาฯ เข้าประชุมร่วมกับฯพณฯนายกรัฐมนตรี article
งานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556 สหภาพแรงงานเอนไกไทย
สหภาพแรงงาน เอนไกไทย เลือกตั้งคณะกรรมการสหภาพฯ ชุดใหม่
สพท.เข้าร่วมงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ ครั้งที่ 27 article
สพท. เข้าร่วมงานมาตราฐานแรงงานไทย article
อรท. เข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน article
กิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2556
เตรียมงานวันแรงงานแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2556
กำหนดวัน เวลา และสถานที่เลือกตั้งคณะกรรมการค่า้จ้าง article
คณะกรรมการบริหารสพท.เข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน article
อรท. เข้ายื่นรายชื่อผู้สนับสนุนแก้ไขกฎหมายร่างพรบ.คุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่..) พ.ศ. .... (ฉบับผู้ใช้แรงงาน) article
งานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2555 สร.ธนบุรีประกอบรถยนต์ article
ประชุมคณะกรรมการบริหารสภาฯ ประจำเดือนธันวาคม 2555 article
อรท. เข้าร่วมประชุมกับเลขานุการรัฐมนตรีว่าการะทรวงแรงงาน (นายสง่า ธนสงวนวงศ์) article
เลิกจ้างตัวแทนลูกจ้างบริษัท โมนิพิท (ประเทศไทย) จำกัด article
อรท. ประชุมคณะกรรมการ เรื่องปฏิรูประบบไตรภาคี
อรท. เข้าพบฯพณฯรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน article
อรท. จัดสัมมนาโต๊ะกลม "ปฏิรูประบบไตรภาคี"
องค์การแรงงานฯ เข้ายื่นหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน article
กรรมการสภาฯ ร่วมสัมมนา "มหาอุทกภัย ปี 2554 ต่อผู้ใช้แรงงาน" ณ รัฐสภา article
นายมนัส โกศล ประธานสภาฯ ให้สัมภาษณ์นักข่าว article
สหภาพแรงงานฮอนด้า เข้าพบนายมนัส โกศล เพื่อยื่นรายชื่อสนับสนุนร่างพรบ.คุ้มครองแรงงานฯ เพิ่มเติม
ขอแสดงความยินดีกับบริษัทที่ได้รับรางวัลการประกวดสถานประกอบกิจการดีเ่ด่นด้านแรงงานสัมพันธ์ฯ ประจำปี 2555 article
สภาฯพัฒนา เข้าร่วมประชุมกับ ILO. 87-98 article
สหภาพแรงงานฮอนด้าฯ เข้าพบนายมนัส มอบรายชื่อผู้สนับสนุนร่างพรบ.คุ้มครองแรงงานฯ จำนวน 500 คน article
ประชุมคณะทำงานโครงการฯ (สสส). article
วันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2555 article
ม.รังสิต สัมภาษณ์ มนัส โกศล ผ่าน RSU WISDOM TV article
ประธานสภาฯ พร้อมเลขาฯ เข้าพบอธิบดีกรมการจัดหางาน article
วันแรงงานแห่งชาติ จ.สมุทรปราการ article
สร.ซิลเวอร์ไอซ์ ยื่นข้อเรียกร้อง นายจ้างไม่รับ ประกาศพักงานชั่วคราว article
สร.ธนบุรีประกอบรถยนต์ นัดหยุดงาน article
world bank สัมภาษณ์นายมนัส โกศล เรื่อง "ค่าแรงขั้นต่ำ" article
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เชิญนายมนัส โกศล เป็นวิทยากร article
สร.ธนบุรีประกอบรถยนต์ ยื่นข้อเรียกร้องไม่ลงตัว มีมตินัดหยุดงาน article
บรรยากาศงานเลี้ยงปีใหม่ article
ยื่นหนังสือถึงนายก article
เครือข่ายแรงงานไทยช่วยภัยน้ำท่วม มอบสิ่งของให้กับผู้ประสบอุทกภัย article
ประธานสภาฯ มอบของบริจาคให้กับสภาฯ (สาขาพระนครศรีอยุธยา) article
ผลักดันรัฐบาลขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ 300 บาททั่วประเทศไทย
นายมนัส โกศล ประธานสภาฯ ออกอากาศทางทีวีช่อง ไทยพีบีเอส
อรท.ประชุมพิเศษ และจัดแถลงข่าว article
กำหนดจัดโครงการสัมมนา article
สร.โอเชียนกลาส นัดหยุดงาน article
เลือกตั้งคณะกรรมการไตรภาคี ประจำปี 2554 article
เชิญประชุมคณะกรรมการสัญจร
ประชุมคณะกรรมการสภาฯ article
สร.เอนไกไทย จัดงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 14/2554 article
งานสัปดาห์ความปลอดภัย article
สัมมนา สพท. ร่วมกับ สสส.
นักข่าว TNN สัมภาษณ์การขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ 13% article
ผู้พิพากษาสมทบ รุ่นที่ 24
องค์การแรงงานแห่งประเทศไทย ยื่นหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานพิจารณาการปรับค่าจ้างขั้นต่ำ article
เชิญประชุมผู้พิพากษาสมทบ article
งานเสวนาวิชาการ "ขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ : แรงงานไทยดีจริงหรือ? article
องค์การแรงงานฯ เข้าพบปลัดกระทรวงแรงงาน article
งานประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งแรก/2554 ของสหภาพแรงงาน โคโคคุ article
งานประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 18/2553 สภาฯพัฒนา article
สพท. ร่วมกับ สสส. จัดโครงการสัมมนา article
อรท. ร่วมกับ สพท. ขับเคลื่อนลูกจ้างทวงสัญญาเพิ่มอัตราค่าจ้างขั้นต่ำอีก 10 บาททั่วประเทศ article
อรท. ร่วมกับ สพท. ประชุมวาระพิเศษ เรื่องค่าแรงขึ้นต่ำ article
โครงการสัมมนา วันที่ 19 พฤศจิกายน 2553 article
องค์การแรงงานฯ ยื่นหนังสือถึงรัฐมนตรี article
ลูกจ้างบริษัทไทยแอร์พอร์ตส์..ยังมีความหวัง article
นายมนัส โกศล เข้าร่วมงานครบรอบ 20 ปี ประกันสังคม article
ลูกจ้างบริษัทไทยแอร์พอร์ตส์ฯ ชุมนุมประท้วงหน้ากระทรวงแรงงาน article
แถลงข่าว "การผลักดัน ร่าง พ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ....(ฉบับบูรณาการแรงงาน) สู่การปฏิรูปสำนักงานประกันสังคมเป็นเองค์กรอิสระ"
สัมมนาเรื่อง "ปฏิรูปพรบ.แรงงานสัมพันธ์ 2518" article
มหกรรมมวยโลก WBA พิทักษ์สันติราษฎร์ ถล่มบัลลังก์โลก article
ยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี (นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ) article
มูลนิธิไพศาล ธวัชชัยนันท์ เชิญนายมนัส โกศล เป็นวิทยากรบรรยาย article
สัมมนากรรมาธิการที่โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ article
งานวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงแรงงาน ประจำปี 2553 article
ศาลแพ่งยกฟ้อง article
ครม.ผ่านร่างกฎหมายคุมธุรกิจทวงหนี้แบบไร้มารยาท article
เลือกตั้งไตรภาคี 2 คณะ
นายมนัส โกศล เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษให้แก่นักศึกษาSBC article
นายมนัส โกศล เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น article
งานประชุมใหญ่สามัญประจำปี (อสคบ) article
คณะกรรมการหมู่บ้านชลเทพ - นิลุบล ได้จัดงานเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ article
สร้างพระประธาน article
คณะกรรมการสภาฯ ร่วมงานฉลองวันเกิดท่านไพฑูรย์ แก้วทอง article
สมาชิกสังกัดสภาฯ เข้าร่วมโครงการปฏิรูปแรงงานไทย ทำเนียบรัฐบาลวันนี้ article
นายมนัส โกศล เป็นประธานจัดงานทำบุญ article
งานสัปดาห์ความปลอดภัย ไบเทคบางนา article
อรท. เข้าพบรัฐมนตรี article
แรงงานซัดลดภาษีแลกค่าแรงเอื้อนายจ้าง
พิธีเปิด "กศน.ตำบลบางพลีใหญ่ (ชลเทพ )" article
กรรมการตรวจเยี่ยมเพื่อคัดเลือกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงฯ ตรวจเยี่ยมหมู่บ้านชลเทพ ประจำปี 2553 article
นายมนัส โกศล เป็นเจ้าภาพงานสวดอภิธรรม article
บรรยากาศงานวันมาตรฐานแรงงานไทย (มรท.) article
เกษียณอายุแล้วจ้างทำงานต่อแบบใดบ้าง?
สภาฯพัฒนาฯ ร่วมกับอรท. จัดเวทีเสวนา "ความเป็นอิสระกองทุนประกันสังคม : ทิศทาง ยุทธศาสตร์และความเป็นไปได้"
ประชุมโครงการพัฒนาผู้นำแรงงานเพื่อคุณภาพชีวิตและสังคม
ประชุมคณะกรรมการบริหารสภาฯ
ประชุมคณะกรรมการบริหารสภาองค์การลูกจ้างพัฒนาแรงงาน แห่งประเทศไทย article
Headline
สหภาพแรงงานฮอนด้า เข้าพบนายมนัส โกศล เพื่อยื่นรายชื่อสนับสนุนร่างพรบ.คุ้มครองแรงงานฯ เพิ่มเติม
Headline
Headline
งานสัปดาห์ความปลอดภัย
ช่องTNN สัมภาษณ์ข่าวขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ 13%
ประชุมชี้แจงผลการเจรจาข้อเรียกร้องสร.ผู้ผลิตอัญมณี ฯ
สหภาพแรงงาน เซิ่งไท่บราซแวร์ ประเทศไทย เข้าพบฯพณฯรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน article
พิธีเปิดงานการแข่งขันกีฬาสภาฯพัฒนาฯ คัพ (สาขาพระนครศรีอยุธยา) article
บรรยากาศในงานวันแรงงานแห่งชาติประจำปี 2553 article
พนักงานบริษัทนิคอนได้เฮ... article
คณะกรรมการสภาฯ ประชุมสัญจรบริษัท ธนบุรีประกอบรถยนต์ จำกัด article
พนักงานบริษัท นิคอน (ประเทศไทย) จำกัด เรียกร้องความเป็นธรรม article
เข้าร่วมสัมมนา ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี article
ประชุมสัมมนาสหภาพแรงงาน ปูนนกอินทรี ณ จ.ระยอง
นายมนัส โกศล ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย article
นายมนัส โกศล ได้รับตำแหน่งที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี
สภาฯ ร่วมกับสภาฯสาขาพระนครศรีอยุธาได้ไปยื่นหนังสือต่อผู้ว่าฯจ.พระนครศรีอยุธยา article
สร.เอเซียการ์เมนต์ ประชุมใหญ่วิสามัญประจำปี 2553 ที่หน้าสภาฯ article
คณะกรรมการจัดงานวันแรงงานฯ เข้าร่วมประชุมครั้งที่ 2/2553 article
นิสิตจาก ม.เกษตรศาสตร์ จ.ชลบุรี ขอเข้าพบเพื่อสัมภาษณ์ท่านประธานสภาฯ article
ผู้นำสภาฯ ร่วมกับผู้นำสภาฯสาขาพระนครศรีอยุธยายื่นหนังสือต่อท่านรัฐมนตรีเพื่อร้องขอความเป็นธรรม article
สภาฯพัฒนาฯ จัดงานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2553
สัมมนาที่รัฐสภาฯ article
เลขานุการเอกฝ่ายเศรษฐกิจ สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาได้เข้าเยี่ยมชมสภาฯพัฒนาฯ article
พนักงานบริษัท เซิ่งไท่บราซแวร์ (ประเทศไทย) จำกัด ชุมนุมหน้าบริษัทประท้วงเรียกร้องขอความเป็นธรรม article
องค์การแรงงานแห่งประเทศไทย จัดประชุมขึ้น ณ กระทรวงแรงงาน article
พนักงานบริษัท มิน อิก เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด รอฟังผลการเจรจาข้อเรียกร้อง article
องค์การแรงงานแห่งประเทศไทย จัดสัมมนาที่เขาบ่อยา จ.ชลบุรี article
ประธานสภาฯ เข้าร่วมประชุมพิจารณาร่างแผนงานระดับชาติ article
ทีมงานสภาฯ เข้าช่วยเหลือพี่น้องพนักงาน บริษัท เทียนคอมฯ ยื่นหนังสือท่านรัฐมนตรี article
ร่วมอวยพรวันคล้ายวันเกิด ฯพณฯท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน article
ประธานสภาฯ ร่วมเสวนาเนื่องในวันรพี ประจำปี 2552 article
ยื่นหนังสือถึง ฯพณฯรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายวิทยา แก้วภราดัย article
เข้าร่วมงานสัมมนางานสัปดาห์ความปลอดภัย ครั้งที่ 23 article
สหภาพแรงงาน บอดี้แฟชั่น ปท. ยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี article
ไทรอัมพ์ เลิกจ้างพนักงาน 1,930 คน article
ร่วมประชุม ม.ร.ท. article
ร่วมประชุมกับรองนายกรัฐมนตรี article
สร.เอเซียการ์เมนต์ยื่นหนังสือถึงฯพณฯรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน article
งานฉลองครบรอบ 90 ปี ของ ILO article
ประธานสภาฯ และเลขาธิการสภาฯเข้าร่วมสัมมนา article
ประธานสภาฯ และที่ปรึกษาลูกจ้าง ได้ดำเนินการเจรจาในกรณีนายจ้างเลิกจ้างลูกจ้าง article
ประธานสภาฯ และที่ปรึกษาสภาฯ ได้เดินทางไปเสวนาปัญหาแรงงานที่สำนักงานสภาฯสาขา (จ.ปราจีนบุรี) article
นาย มนัส โกศล ประธานสภาฯ เข้าร่วมอภิปราย article
นาย มนัส โกศล ประธานสภาฯ ให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ article
สัมมนาองค์การนายจ้าง ลูกจ้างระดับชาติ article
นาย มนัส โกศล ประธานสภาฯ ได้เข้าร่วมอภิปรายเสวนาในงานสัมมนาของไอแอลโอได้จัดขึ้น article
เข้าร่วมงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2551 ของสหพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจแห่งประเทศไทย article
ประธานและคณะกรรมการสภาฯ ได้ไปยื่นหนังสือให้กับ ฯพณฯรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน article
Article Name: Column1 - Article1dot
เกี่ยวกับ สพท.
dot
bulletประวัติความเป็นมา
bulletวิสัยทัศน์
bulletนโยบาย
bulletคณะกรรมการบริหาร
bulletคณะที่ปรึกษา
bulletเจ้าหน้าที่สภาฯ
dot
ทั่วไป
dot
bulletกฎหมาย
bulletค่าจ้างขั้นต่ำ
bulletกิจกรรมสภาฯ
bulletกิจกรรมสภาพแรงงาน
bulletปรึกษาคดีแรงงาน
bulletถาม - ตอบ
bulletสรุปสาระสำัคัญเปรียบเทียบพรบ.คุ้มครองแรงงาน 2541 กับร่างพรบ.คุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่..) พ.ศ....(ฉบับผู้ใช้แรงงาน)
bulletข้อเสนอ พ.ร.บ.ประกันสังคม ฯ มาตรา 8


กระทรวงแรงงาน
ฐานเศรษฐกิจ
ข่าวสด


Copyright © 2010 All Rights Reserved.
สภาองค์การลูกจ้างพัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทย
เลขที่ 25/59 ซ.วิภาวิลล์แมนชั่น ถ.สุขุมวิท
ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
โทร.02-7552165 โทรสาร 02-7565346 กด 0
Email : ctl_manas@hotmail.com
http://www.ctl.or.th