ReadyPlanet.com
dot dot
โครงการ คสปค. ร่วมกับ สมาคมวิถีทางเลือกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน จัดสัมมนาเพื่อสรุปบทเรียนการขับเคลื่อนนโยบายประกันสังคม

การสัมมนาเพื่อสรุปบทเรียนการขับเคลื่อนนโยบายประกันสังคม 
วันที่ ๒๙-๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมเดอะ เซส The Sez ถ.บางแสน สาย ๑ อ.เมือง จ.ชลบุรี

ร่วมจัดโดย เครือข่ายประกันสังคมคนทำงาน (คปค.) สภาองค์การลุกจ้างพัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทย โครงการขับเคลื่อนและผลักดันนโยบายเพื่อการมีหลักประกันทางสังคมสำหรับคนทำงาน 
และสมาคมวิถีทางเลือกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

๐๙.๓๐-๙.๔๕ น. 
กล่าวเปิดการสัมมนาฯ และชี้แจงวัตถุประสงค์ ความคาดหวัง โดย นายธนกิจ สาโสภา รองประธานสภาองค์การลูกจ้างยานยนต์แห่งประเทศไทย เป็นตัวแทนกล่าวเปิดแทน นายมนัส โกศล ประธานเครือข่ายประกันสังคมคนทำงาน (คปค.) ที่ติดภารกิจ ในการเป็นวิทยากรโครงการประชาพิจารณ์ พรบ.แรงงานสัมพันธ์ จัดโดยกระทรวงแรงงาน

๐๙.๔๕–๑๐.๒๐ น.
การชี้แจงที่มา วัตถุประสงค์ โครงการขับเคลื่อนและผลักดันนโยบายเพื่อการมีหลักประกันทางสังคมสำหรับคนทำงาน คสปค. และกล่าวถึงความคืบหน้าในการดำเนินการ การแลกเปลี่ยนสถานการณ์การขับเคลื่อนการปฏิรูประบบประกันสังคม โดย นายภาคภูมิ สุกใส ผู้จัดการโครงการ คสปค.

๑๐.๒๐-๑๒.๓๐ น.
การนำเสนอและแลกเปลี่ยน ความรู้และบทเรียนการขับเคลื่อนนโยบายประกันสังคม โดย นางอรพิน วิมลภูษิต สมาคมวิถีทางเลือกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 เครือข่ายประกันสังคมคนทำงาน กับ ความเข้าใจ เป้าหมาย วัตถุประสงค์ และตัวชี้วัด การ
ดำเนินงานโครงการต่อเนื่องร่วมกัน
 กลยุทธและการมีส่วนร่วมของเครือข่าย
 การจัดโครงสร้าง ระบบ และกลไกการขับเคลื่อนงานร่วมกันของเครือข่าย 
- งานบริหารจัดการ 
- งานจัดการข้อมูล/องค์ความรู้เพื่อกำหนดกลยุทธการขับเคลื่อน 
- การขับเคลื่อนฐานเครือข่ายและสังคม 
- งาน สื่อสารเพื่อการรณรงค์(Campaign)และสื่อสารเพื่อผลัดดันนโยบาย (Advocate)

๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น.
กลุ่มย่อย แลกเปลี่ยนและวิเคราะห์บทเรียนการขับเคลื่อนนโยบายประกันสังคม ที่ผ่านมา และแนวทางในอนาคต โดยแบ่งเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ 1) กลุ่มการบริหารองค์กร 2) กลุ่มมาตรา 40 3) กลุ่มนโยบายวิชาการสื่อ และ 4) กลุ่มขับเคลื่อน 
แนวทาง
๑. วิเคราะห์ข้อเสนอจากความรู้และบทเรียนที่ผ่านมากับสถานการณ์ ปัญหาปัจจุบัน และเงื่อนไข ปัจจัยที่เป็นศักยภาพ อุปสรรค โอกาส และข้อจำกัด
๒. พิจารณาแนวทาง กลยุทธและกลไกการขับเคลื่อนงานต่อเนื่อง 
๓ .พิจารณา Roadmap การขับเคลื่อนงานร่วมกัน

๑๕.๐๐-๑๖.๓๐ น. 
การนำเสนอกลุ่มใหญ่ ผลการแลกเปลี่ยนจากกลุ่มย่อย 4 กลุ่ม โดย อาจารย์ไพสิฐ พาณิชยกุล นางสุจิน รุ่งสว่าง นายศตวรรษ วชิรวิทย์

๑๖.๓๐ – ๑๗.๐๐ น.
สรุปสาระสำคัญการสรุปบทเรียน องค์ความรู้จากการขับเคลื่อนที่ผ่านมา และการนำไปปรับ/ประยุกต์ใช้ต่อของเครือข่ายประกันสังคมคนทำงาน โดย นางอรพิน วิมลภูษิต ผู้จัดการเครือข่ายพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน

วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐
๐๙.๑๕ – ๐๙.๓๐ น.
กล่าวเปิดการสัมมนา โดย นายมนัส โกศล ประธานเครือข่ายประกันสังคมคนทำงาน (คปค.) กล่าวชี้แจงกำหนดการในวันนี้ โดยมีจุดประสงค์การสัมมนาเรื่องการกำหนดแผนกลยุทธ เพื่อการดำเนินการ

๐๙.๓๐ – ๐๙.๔๕ น.
สรุปผลการสัมมนาวันแรก โดยนายนิติรัตน์ ทรัพย์สมบูรณ์ กล่าวถึงการสรุปบทเรียนการขับเคลื่อนการประกันสังคมของคุณอรพิน วิมลภูษิต จากนั้นชี้แจงถึงการแบ่งกลุ่มย่อย เพื่อแลกเปลี่ยน โดยแบ่งเป็น 4 กลุ่ม จากการเรียนรู้จากเมื่อวานสู่การปฏิบัติการร่วมในวันนี้ โดยจะแบ่งเป็น 4 กลุ่ม เพื่อกำหนดแผนกลยุทธ และการดำเนินงาน โดยวางจากตัวชี้วัดหลัก 3 นโยบาย ได้แก่ มาตรา 8 มาตรา 40 มาตรา 63 (2) โดยแบ่งกลุ่มเป็น 3 กลุ่ม

๐๙.๔๕-๑๐.๓๐ น.
การเสวนาและแลกเปลี่ยน เนื้อหา ประเด็นการขับเคลื่อน ข้อโต้แย้ง มาตรา 8 โดย นายกอบ เสือพยัคฆ์ นำเสนอหลักการในการเลือกตั้งประกันสังคม ตามเอกสาร PPT

๑๐.๓๐-๑๒.๓๐ น.
การประชุมกลุ่มย่อยพิจารณากำหนดแผนกลยุทธ 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มมาตรา 8 กลุ่มมาตรา 63 (2) และกลุ่ม มาตรา 40 (ทำอะไร กับใคร อย่างไร เมื่อไร ตอบโจทย์วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดหรือไม่ อย่างไร และการสนับสนุน ( ข้อมูล/วิชาการ วิทยากร งบประมาณ อื่นๆ)

๑๒.๓๐-๑๓.๐๐ น. 
การนำเสนอกลุ่มใหญ่ ผลการแลกเปลี่ยนและวิเคราะห์ความเป็นไปได้ บทบาท และการสนับสนุน กำหนดแผนปฏิบัติการร่วมไตรมาสแรก โดย นายไพรัช เอื้อเฟื้อ ตัวแทนกลุ่มมาตรา 8 นายรังสรรค์ ทองดาษ ตัวแทนกลุ่มมาตรา 63 (2) และนายยุคนธร ตัวแทนกลุ่ม มาตรา 40

๑๓.๐๐-๑๓.๑๕ น.
การสรุปผล และกล่าวปิดการสัมมนาฯ โดย นายมนัส โกศล

 
 
 
 

 
ข่าวประชาสัมพันธ์

สภาฯ กำหนดจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 31/2566
สภาฯ กำหนดจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 30/2565 article
การเยียวยาผู้ประกันตน จากพิษโควิด-19 จะดำเนินการได้เต็มรูปแบบหรือไม่
ศูนย์ประสานงานร้องเรียน/ร้องทุกข์ด้านแรงงาน article
สถานการณ์แย่! นายจ้างแบกรับไม่ไหว หยุดกิจการชั่วคราว หลายแห่งปิดถาวร ลูกจ้างตกงาน
สิทธิลากิจธุระอันจำเป็นตามร่างกฎหมายฉบับใหม่?
เกษียณอายุแล้วจ้างทำงานต่อแบบใดบ้าง?
“มนัส โกศล” ประธานเครือข่ายประกันสังคมคนทำงาน (คปค.) วิเคราะห์แจกแจงวิธีปลดล็อค 13 โรคยกเว้นที่ไม่สามารถเบิกตามสิทธิประกันสังคม
นายมนัส โกศล สรุปสาระสำคัญในการจัดเวทีสาธารณะ พ.ร.บ.ประกันสังคม เมื่อวันที่ 28 พ.ค. 60 ที่กระทรวงแรงงาน article
สพท. ร่วมกับ คปค. จัดเวทีสาธารณะ 2 ปี พ.ร.บ.ประกันสังคม ฉบับที่ 4 พ.ศ.2558 article
ช่วยเหลือลูกจ้างบริษัทธนบุรีประกอบรถยนต์ ถูกเลิกจ้าง
โครงการธงฟ้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชน จังหวัดสมุทรปราการ
ข้อเรียกร้อง และกำหนดการวันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2560
ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่..) พ.ศ..... article
สพท. ร่วมกับคปค. เข้าพบปลัดกระทรวงแรงงาน ติดตามผลการปฏิรูปสิทธิการรักษาด้านทันตกรรมของผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม
โครงการสัมมนาไตรภาคีเพื่อรับฟังความคิดเห็นเรื่อง ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่..) พ.ศ. ....
เรื่องติดตาม
มติ ครม.
สภาฯพัฒนาฯ กำหนดจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 24/2559 article
สภาฯผลักดันแก้ไข พรบ.คุ้มครองแรงงาน 14 ประเด็น ครม.มติเห็นชอบ ม.118 article
คปค. ยื่นหนังสือถึงเลขาธิการประกันสังคม article
คปค. จัดประชุม
โครงการอบรมสัมมนา กรรมการสมาคมส่งเสริมสวัสดิการคนทำงานและชุมชน article
กิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2559
คปค. เข้าพบปลัดกระทรวงแรงงาน-ปฏิรูประบบประกันสังคม
เวทีเสวนา "ทิศทางปฏิรูปประกันสังคม 2559"
ทีมงานสภาฯ พาลูกจ้างเข้ายื่นหนังสือถึงนายก และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
สพท.เข้าพบปลัดกระทรวง อธิบดีกรมสวัสดิการฯ คนใหม่
คปค. จัดเวทีสมัชชา "25 ปี ประกันสังคมต้องเป็นอิสระ"
เครือข่ายประกันสังคมคนทำงาน(คปค) แถลงข่าว ที่ห้องแถลงข่าวกระทรวงแรงงาน ชั้น5
นายมนัส โกศล ให้สัมภาษณ์ เดอะเนชั่น "ประกันสังคมต้องเป็นองค์กรอิสระ"
ประธานสภาฯ บรรยายพิเศษ
สภาฯพัฒนาฯ ร่วมกับอรท. จัดเวทีเสวนา "ความเป็นอิสระกองทุนประกันสังคม : ทิศทาง ยุทธศาสตร์และความเป็นไปได้"
กิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2558
นายมนัส โกศล รับวิทยากรพิเศษ สภาฯนายจ้างฯ
สรุปประเด็นร่างพระราชบัญญัติประกันสังคม 26 ประเด็น
สภาฯ ร่วมกับรายการเวทีสาธารณะไทยพีบีเอส บันทึกเทปการปฏิรูปกฏหมายประกันสังคม
คณะกรรมการบริหารสภาฯพัฒนาฯ เข้าพบท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
เครือข่ายประกันสังคมคนทำงาน (คปค.) เข้ายื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี แก้ไขร่างพ.ร.บ.ประกันสังคมฯ
สรุปการพิจารณา ร่างพ.ร.บ.ประกันสังคมฯ article
สพท.เข้ายื่นร่างพ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่..) พ.ศ. .... (ฉบับผู้ใช้แรงงาน) ณ รัฐสภา
บทนำ สาระน่ารู้เกี่ยวกับความรู้ประกันสังคม
อรท.จัดเสวนาเชิงปฏิบัติ "ยุทธศาสตร์ผลักดันร่างพรบ.ประกันสังคม"
สพท.ร่วมเวทีเสวนาทางวิชาการ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
อรท.ร่วมกับเครือข่ายประกันสังคมคนทำงาน (คปค.) จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
สหภาพแรงงานผู้ผลิตอัญมณีเข้ายื่นหนังสือร้องเรียนต่อปลัดกระทรวงแรงงาน
สภาพัฒนาฯ จัดอบรมบรรยายกฎหมายแรงงานนอกสถานที่ article
สภาฯพัฒนาฯ ร่วมกับ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จัดสัมมนา
พนักงานบริษัท เจมส์สยาม แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด เดินขบวนเข้ายื่นคำร้องต่อประกันสังคมเขต 8 article
องค์การแรงงานฯ ร่วมกิจกรรมงานที่มีคุณค่า (Decent Work Day) article
มนัส โกศล ประธาน และคณะกรรมการสภาฯพัฒนาฯ อรท. เข้าพบรัฐมนตรีฯ (เฉลิม)
อรท.จัดสัมมนาวิเคราะห์ร่างพรบ.คุ้มครองแรงงานฯ
นายมนัส โกศล ประธานสภาฯ เข้าประชุมร่วมกับฯพณฯนายกรัฐมนตรี article
งานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556 สหภาพแรงงานเอนไกไทย
สหภาพแรงงาน เอนไกไทย เลือกตั้งคณะกรรมการสหภาพฯ ชุดใหม่
สพท.เข้าร่วมงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ ครั้งที่ 27 article
สพท. เข้าร่วมงานมาตราฐานแรงงานไทย article
อรท. เข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน article
กิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2556
เตรียมงานวันแรงงานแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2556
กำหนดวัน เวลา และสถานที่เลือกตั้งคณะกรรมการค่า้จ้าง article
คณะกรรมการบริหารสพท.เข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน article
อรท. เข้ายื่นรายชื่อผู้สนับสนุนแก้ไขกฎหมายร่างพรบ.คุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่..) พ.ศ. .... (ฉบับผู้ใช้แรงงาน) article
งานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2555 สร.ธนบุรีประกอบรถยนต์ article
ประชุมคณะกรรมการบริหารสภาฯ ประจำเดือนธันวาคม 2555 article
อรท. เข้าร่วมประชุมกับเลขานุการรัฐมนตรีว่าการะทรวงแรงงาน (นายสง่า ธนสงวนวงศ์) article
เลิกจ้างตัวแทนลูกจ้างบริษัท โมนิพิท (ประเทศไทย) จำกัด article
อรท. ประชุมคณะกรรมการ เรื่องปฏิรูประบบไตรภาคี
อรท. เข้าพบฯพณฯรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน article
อรท. จัดสัมมนาโต๊ะกลม "ปฏิรูประบบไตรภาคี"
องค์การแรงงานฯ เข้ายื่นหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน article
กรรมการสภาฯ ร่วมสัมมนา "มหาอุทกภัย ปี 2554 ต่อผู้ใช้แรงงาน" ณ รัฐสภา article
นายมนัส โกศล ประธานสภาฯ ให้สัมภาษณ์นักข่าว article
สหภาพแรงงานฮอนด้า เข้าพบนายมนัส โกศล เพื่อยื่นรายชื่อสนับสนุนร่างพรบ.คุ้มครองแรงงานฯ เพิ่มเติม
ขอแสดงความยินดีกับบริษัทที่ได้รับรางวัลการประกวดสถานประกอบกิจการดีเ่ด่นด้านแรงงานสัมพันธ์ฯ ประจำปี 2555 article
สภาฯพัฒนา เข้าร่วมประชุมกับ ILO. 87-98 article
สหภาพแรงงานฮอนด้าฯ เข้าพบนายมนัส มอบรายชื่อผู้สนับสนุนร่างพรบ.คุ้มครองแรงงานฯ จำนวน 500 คน article
ประชุมคณะทำงานโครงการฯ (สสส). article
วันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2555 article
ม.รังสิต สัมภาษณ์ มนัส โกศล ผ่าน RSU WISDOM TV article
ประธานสภาฯ พร้อมเลขาฯ เข้าพบอธิบดีกรมการจัดหางาน article
วันแรงงานแห่งชาติ จ.สมุทรปราการ article
สร.ซิลเวอร์ไอซ์ ยื่นข้อเรียกร้อง นายจ้างไม่รับ ประกาศพักงานชั่วคราว article
สร.ธนบุรีประกอบรถยนต์ นัดหยุดงาน article
world bank สัมภาษณ์นายมนัส โกศล เรื่อง "ค่าแรงขั้นต่ำ" article
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เชิญนายมนัส โกศล เป็นวิทยากร article
สร.ธนบุรีประกอบรถยนต์ ยื่นข้อเรียกร้องไม่ลงตัว มีมตินัดหยุดงาน article
บรรยากาศงานเลี้ยงปีใหม่ article
ยื่นหนังสือถึงนายก article
เครือข่ายแรงงานไทยช่วยภัยน้ำท่วม มอบสิ่งของให้กับผู้ประสบอุทกภัย article
ประธานสภาฯ มอบของบริจาคให้กับสภาฯ (สาขาพระนครศรีอยุธยา) article
ผลักดันรัฐบาลขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ 300 บาททั่วประเทศไทย
นายมนัส โกศล ประธานสภาฯ ออกอากาศทางทีวีช่อง ไทยพีบีเอส
อรท.ประชุมพิเศษ และจัดแถลงข่าว article
กำหนดจัดโครงการสัมมนา article
สร.โอเชียนกลาส นัดหยุดงาน article
เลือกตั้งคณะกรรมการไตรภาคี ประจำปี 2554 article
เชิญประชุมคณะกรรมการสัญจร
ประชุมคณะกรรมการสภาฯ articledot
เกี่ยวกับ สพท.
dot
bulletประวัติความเป็นมา
bulletวิสัยทัศน์
bulletนโยบาย
bulletคณะกรรมการบริหาร
bulletคณะที่ปรึกษา
bulletเจ้าหน้าที่สภาฯ
dot
ทั่วไป
dot
bulletกฎหมาย
bulletค่าจ้างขั้นต่ำ
bulletกิจกรรมสภาฯ
bulletกิจกรรมสภาพแรงงาน
bulletปรึกษาคดีแรงงาน
bulletถาม - ตอบ
bulletสรุปสาระสำัคัญเปรียบเทียบพรบ.คุ้มครองแรงงาน 2541 กับร่างพรบ.คุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่..) พ.ศ....(ฉบับผู้ใช้แรงงาน)
bulletข้อเสนอ พ.ร.บ.ประกันสังคม ฯ มาตรา 8


กระทรวงแรงงาน
ฐานเศรษฐกิจ
ข่าวสด


Copyright © 2010 All Rights Reserved.
สภาองค์การลูกจ้างพัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทย
เลขที่ 25/59 ซ.วิภาวิลล์แมนชั่น ถ.สุขุมวิท
ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
โทร.02-7552165 โทรสาร 02-7565346 กด 0
Email : ctl_manas@hotmail.com
http://www.ctl.or.th