ReadyPlanet.com
dot dot
ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์                                     นายมนัส โกศล ได้รับตำแหน่งที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2553 นายมนัส   โกศล ประธานสภาฯ ได้รับคำสั่งจากรองนายกรัฐมนตรี (นายไตรรงค์ สุวรรณคีรี) ที่ 1/2553 แต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีด้านแรงงาน เพื่อให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการบริหารราชการแผ่นดิน....

สภาฯ ร่วมกับสภาฯสาขาพระนครศรีอยุธาได้ไปยื่นหนังสือต่อผู้ว่าฯจ.พระนครศรีอยุธยาarticle

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2553 นายมนัส  โกศล ประธานสภาฯ พร้อมกับคณะกรรมการสภาฯ ประชุมปรึกษาร่วมกับ นายบรรจง  บุญชื่น ประธานพร้อมคณะกรรมการสภาฯ สาขาพระนครศรึอยุธยา ในเรื่องปัญหาด้านแรงงาน และได้เดินทางไปยื่นหนังสือถึงท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (นายวิทยา  ผิวผ่อง) เรื่องขอความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาแรงงานของผู้ใช้แรงงานที่ทำงานอยู่ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งไม่มีความมั่นคงในการทำงาน โดยถูกนายจ้างละเมิดไม่ปฏิบัติตาม พรบ.คุ้มครองแรงงานและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีประเด็นปัญหา 7 ข้อ ขอให้แก้ไขปัญหาโดยด่วน...

สร.เอเซียการ์เมนต์ ประชุมใหญ่วิสามัญประจำปี 2553 ที่หน้าสภาฯarticle

วันที่ 27 มกราคม 2553 เวลา 17.00 น. สร.เอเซียการ์เมนต์ประชุมใหญ่วิสามัญประจำปี 2553 ณ หน้าสำนักงานสภาองค์การลูกจ้างพัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทย เพื่อขอมติที่ประชุมให้ดำเนินการฟ้องร้องคดีกับบริษัท เอเซียการ์เมนต์ จำกัด เนื่องจากบริษัทฯไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับเกี่ยวกับสภาพการจ้าง โดยไม่จ่ายเบี้ยขยัน และโบนัสประจำปี 2552 ให้กับพนักงาน อ้างกิจการประสบกับภาวะขาดทุน...สมาชิกที่เข้าร่วมจำนวนประมาณ 140 คน ลงมติเป็นเอกฉันท์...

คณะกรรมการจัดงานวันแรงงานฯ เข้าร่วมประชุมครั้งที่ 2/2553article

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2553 เวลา 10.00 น. คณะกรรมการจัดงานวันแรงงานแห่งชาติ ปี 2553 ของสภาฯ จำนวน 6 คนได้เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานสัมพันธ์ ชั้น 2 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน

นิสิตจาก ม.เกษตรศาสตร์ จ.ชลบุรี ขอเข้าพบเพื่อสัมภาษณ์ท่านประธานสภาฯarticle

เมื่อวันที่ 20 ม.ค. 53 เวลา 13.00 น.  นิสิตจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาการจัดการ ชั้นปีที่ 3 จ.ชลบุรี จำนวน 10 คนได้ขอเข้าพบนายมนัส โกศล ประธานสภาฯ เพื่อขอข้อมูลและสัมภาษณ์เกี่ย วกับกฎหมายแรงงาน ประวัติความเป็นมาและวิสัยทัศน์ของสภาฯ รวมถึงการศึกษาสิทธิประโยชน์ และขั้นตอนการปฏิบัติงานของสภาฯ เพื่อเพิ่มทักษะ ความรู้และประสบการณ์ให้แก่นิสิตที่เรียนในวิชาดังกล่าว....

หน้า 34/40
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40  [ถัดไป]
[Go to top]dot
เกี่ยวกับ สพท.
dot
bulletประวัติความเป็นมา
bulletวิสัยทัศน์
bulletนโยบาย
bulletคณะกรรมการบริหาร
bulletคณะที่ปรึกษา
bulletเจ้าหน้าที่สภาฯ
dot
ทั่วไป
dot
bulletกฎหมาย
bulletค่าจ้างขั้นต่ำ
bulletกิจกรรมสภาฯ
bulletกิจกรรมสภาพแรงงาน
bulletปรึกษาคดีแรงงาน
bulletถาม - ตอบ
bulletสรุปสาระสำัคัญเปรียบเทียบพรบ.คุ้มครองแรงงาน 2541 กับร่างพรบ.คุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่..) พ.ศ....(ฉบับผู้ใช้แรงงาน)
bulletข้อเสนอ พ.ร.บ.ประกันสังคม ฯ มาตรา 8


กระทรวงแรงงาน
ฐานเศรษฐกิจ
ข่าวสด


Copyright © 2010 All Rights Reserved.
สภาองค์การลูกจ้างพัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทย
เลขที่ 25/59 ซ.วิภาวิลล์แมนชั่น ถ.สุขุมวิท
ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
โทร.02-7552165 โทรสาร 02-7565346 กด 0
Email : ctl_manas@hotmail.com
http://www.ctl.or.th