ReadyPlanet.com
dot dot
ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์                                     คปค. จัดประชุม

  เครือข่ายประกันสังคมคนทำงาน (คปค.) ร่วมกับสภาองค์การลูกจ้างพัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทย จัดประชุมกำหนดแนวทางการดำเนินงานโครงการเพื่อติดตามสถานการณ์และกำหนดแผนงานการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบประกันสังคม กำหนดแนวทางการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเพื่อพัฒนานโยบายการสร้างเสริมสุขภาวะและการมีหลักประกันทางสังคมสำหรับคนทำงาน ในวันเสาร์ที่ 24 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมเบย์ ถนนศรีนครินทร์ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ เวลา 09.00 - 15.00 น.

ประเด็นการขับเคลื่อนการปฏิรูปกฎหมายเพิ่มสิทธิให้กับผู้ประกันตน

1. กรณีผู้ประกันตนรับเงินบำนาญชราภาพ ถูกตัดสิทธิ์จากการรักษาจากกฎหมายประกันสังคมให้ไปใช้สิทธิ์ สปสช. (บัตรทอง)

2. ข้อเสนอเรียกร้อง ตามมาตรา 63(2) ,(7)

3. ให้ผู้ประกันตนตามมาตรา 40 เท่าเทียมกับ ม.39

4. อนุบัญญัติ ที่จะต้องออกตามพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ 4/2558

 

โครงการอบรมสัมมนา กรรมการสมาคมส่งเสริมสวัสดิการคนทำงานและชุมชนarticle

 วันที่ 17-18 พ.ย.2559 นายมนัส โกศล ปธ.สภาองค์การลูกจ้างพัฒนาแรงงาน หปท.และตำแหน่ง นายกสมาคมส่งเสริมสวัสดิการคนทำงานและชุมชน (สสคช.)ได้จัดโครงการอบรมสัมมนากรรมการ หัวข้อ "ร่างนโยบายสวัสดิการสังคมภาคประชาชน และคนทำงาน" ทั้งนี้ได้เรียนเชิญ ศาสตราภิชาน แล ดิลกวิทยรัตน์ เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง "นโยบายสวัสดิการสังคมภาคประชาชน" ส่วนภาคบ่าย นางสาวอรุณี ศรีโต (ผู้แทนสมาคม สชค.) และ นางอรพิน วิมลภูษิต (ผู้แทนสมาคม SADA.) ได้มาบรรยายเรื่อง "การบริหารสมาคมที่ประสบความสำเร็จด้านสวัสดิการ" ...ภาคเช้าวันที่ 18 พ.ย.2559 เสวนากรรมการสมาคม "กำหนดยุทธศาสตร์เพื่อกำหนดนโยบายสมาคม"

กิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2559

 กิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2559 วันที่ 1 พฤษภาคม 2559 ที่ผ่านมา..ทางสภาองค์การลูกจ้างพัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทยได้ร่วมกิจกรรมโดยแต่งรถริ้วขบวนเดินจากพระบรมรูปทรงม้ามาที่สนามหลวง เพื่อร่่วมกิจกรรมต่างๆ ที่รัฐบาลได้สนับสนุนงบประมาณเหมือนเช่นทุกปี เพื่อยื่นข้อเรียกร้องให้รัฐบาลเห็นความสำคัญของผู้ใช้แรงงาน การขอขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ การเรียกร้องสิทธิประโยชน์ต่างๆ ...

คปค. เข้าพบปลัดกระทรวงแรงงาน-ปฏิรูประบบประกันสังคม

ในวันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น. ณ กระทรวงแรงงานคณะทำงานการปฏิรูปสิทธิประโยชน์ประกันสังคม เครือข่ายประกันสังคมคนทำงาน คปค.(อรท.) ร่วมกับ เครือข่าย ฟ.ฟัน สร้างสุข และกลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพ เข้าพบปลัดกระทรวงแรงงาน เพื่อขอปรึกษาหารือเกี่ยวกับการปฏิรูประบบประกันสังคม 1) การปฏิรูปสิทธิประโยชน์ประกันสังคม 2) การปรับโครงสร้างการบริหารและการได้มาซึ่งกรรมการตัวแทนผู้ประกันตนและนายจ้าง 3) การพัฒนาความครอบคลุมไปสู่การประกันตนโดยสมัครใจ เสนอเพิ่มสิทธิประโยชน์ด้านทันตกรรม เพื่อให้ผู้ประกันตนได้สิทธิประโยชน์เท่าเทียมกับระบบประกันสุขภาพอื่น

เวทีเสวนา "ทิศทางปฏิรูปประกันสังคม 2559"

 ด้วยแผนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน โดยการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ เครือข่ายประกันสังคมคนทำงาน (คปค.) ซึ่งประกอบด้วย องค์กรแรงงาน องค์กรภาคประชาสังคม นักวิชาการ สมาพันธ์รัฐวิสาหกิจ และสภานายจ้าง  กำหนดจัดเวทีเสวนาทิศทางการปฏิรูปประกันสังคม “บทบาทผู้แทนผู้ประกันตนและนายจ้างในคณะกรรมการประกันสังคม” ภายใต้รัฐบาลคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เพื่อที่จะต้องมีการปฏิรูประบบของงานประกันสังคม งานเงินทดแทน และสำนักงานประกันสังคม เพื่อให้การปฏิรูประบบประกันสังคมเป็นอย่างโปร่งใส มีธรรมาภิบาล และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่นายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตน ตามคำสั่ง คสช. ที่ 40/2558 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นโอกาสให้คณะกรรมการประกันสังคมได้แสดงวิสัยทัศน์ ความคิดเห็นต่อการปฏิรูประบบประกันสังคม ภายใต้การปฏิบัติหน้าที่ตามวาระที่กำหนด เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ความคาดหวังร่วมกันระหว่างผู้แทนผู้ประกันตนและนายจ้างที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการประกันสังคม ผู้ประกันตน นายจ้าง และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณากำหนดทิศทางและแนวทางการทำงานร่วมกันในการขับเคลื่อน เพื่อนำไปสู่การปฏิรูประบบประกันสังคมเพื่อคนทำงานที่มีประสิทธิภาพร่วมกัน ผู้เข้าร่วมเสวนาประกอบด้วยกรรมการประกันสังคมฝ่ายลูกจ้าง กรรมการประกันสังคมฝ่ายนายจ้าง ที่ปรึกษาคณะกรรมการประกันสังคม แรงงานในระบบ แรงงานนอกระบบ เครือข่ายประกันสังคมคนทำงาน นักวิชาการ แรงงานข้ามชาติ ผู้สื่อข่าว และเจ้าหน้าที่ประสานโครงการ รวมประมาณ 60 คน ในวันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม 2559 ณ โรงแรมรัตนโกสินทร์ กรุงเทพฯ
 
หน้า 5/40
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40  [ถัดไป]
[Go to top]dot
เกี่ยวกับ สพท.
dot
bulletประวัติความเป็นมา
bulletวิสัยทัศน์
bulletนโยบาย
bulletคณะกรรมการบริหาร
bulletคณะที่ปรึกษา
bulletเจ้าหน้าที่สภาฯ
dot
ทั่วไป
dot
bulletกฎหมาย
bulletค่าจ้างขั้นต่ำ
bulletกิจกรรมสภาฯ
bulletกิจกรรมสภาพแรงงาน
bulletปรึกษาคดีแรงงาน
bulletถาม - ตอบ
bulletสรุปสาระสำัคัญเปรียบเทียบพรบ.คุ้มครองแรงงาน 2541 กับร่างพรบ.คุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่..) พ.ศ....(ฉบับผู้ใช้แรงงาน)
bulletข้อเสนอ พ.ร.บ.ประกันสังคม ฯ มาตรา 8


กระทรวงแรงงาน
ฐานเศรษฐกิจ
ข่าวสด


Copyright © 2010 All Rights Reserved.
สภาองค์การลูกจ้างพัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทย
เลขที่ 25/59 ซ.วิภาวิลล์แมนชั่น ถ.สุขุมวิท
ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
โทร.02-7552165 โทรสาร 02-7565346 กด 0
Email : ctl_manas@hotmail.com
http://www.ctl.or.th