ReadyPlanet.com
dot dot
ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์                                     คปค. เข้าพบปลัดกระทรวงแรงงาน-ปฏิรูประบบประกันสังคม

ในวันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น. ณ กระทรวงแรงงานคณะทำงานการปฏิรูปสิทธิประโยชน์ประกันสังคม เครือข่ายประกันสังคมคนทำงาน คปค.(อรท.) ร่วมกับ เครือข่าย ฟ.ฟัน สร้างสุข และกลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพ เข้าพบปลัดกระทรวงแรงงาน เพื่อขอปรึกษาหารือเกี่ยวกับการปฏิรูประบบประกันสังคม 1) การปฏิรูปสิทธิประโยชน์ประกันสังคม 2) การปรับโครงสร้างการบริหารและการได้มาซึ่งกรรมการตัวแทนผู้ประกันตนและนายจ้าง 3) การพัฒนาความครอบคลุมไปสู่การประกันตนโดยสมัครใจ เสนอเพิ่มสิทธิประโยชน์ด้านทันตกรรม เพื่อให้ผู้ประกันตนได้สิทธิประโยชน์เท่าเทียมกับระบบประกันสุขภาพอื่น

เวทีเสวนา "ทิศทางปฏิรูปประกันสังคม 2559"

 ด้วยแผนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน โดยการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ เครือข่ายประกันสังคมคนทำงาน (คปค.) ซึ่งประกอบด้วย องค์กรแรงงาน องค์กรภาคประชาสังคม นักวิชาการ สมาพันธ์รัฐวิสาหกิจ และสภานายจ้าง  กำหนดจัดเวทีเสวนาทิศทางการปฏิรูปประกันสังคม “บทบาทผู้แทนผู้ประกันตนและนายจ้างในคณะกรรมการประกันสังคม” ภายใต้รัฐบาลคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เพื่อที่จะต้องมีการปฏิรูประบบของงานประกันสังคม งานเงินทดแทน และสำนักงานประกันสังคม เพื่อให้การปฏิรูประบบประกันสังคมเป็นอย่างโปร่งใส มีธรรมาภิบาล และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่นายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตน ตามคำสั่ง คสช. ที่ 40/2558 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นโอกาสให้คณะกรรมการประกันสังคมได้แสดงวิสัยทัศน์ ความคิดเห็นต่อการปฏิรูประบบประกันสังคม ภายใต้การปฏิบัติหน้าที่ตามวาระที่กำหนด เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ความคาดหวังร่วมกันระหว่างผู้แทนผู้ประกันตนและนายจ้างที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการประกันสังคม ผู้ประกันตน นายจ้าง และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณากำหนดทิศทางและแนวทางการทำงานร่วมกันในการขับเคลื่อน เพื่อนำไปสู่การปฏิรูประบบประกันสังคมเพื่อคนทำงานที่มีประสิทธิภาพร่วมกัน ผู้เข้าร่วมเสวนาประกอบด้วยกรรมการประกันสังคมฝ่ายลูกจ้าง กรรมการประกันสังคมฝ่ายนายจ้าง ที่ปรึกษาคณะกรรมการประกันสังคม แรงงานในระบบ แรงงานนอกระบบ เครือข่ายประกันสังคมคนทำงาน นักวิชาการ แรงงานข้ามชาติ ผู้สื่อข่าว และเจ้าหน้าที่ประสานโครงการ รวมประมาณ 60 คน ในวันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม 2559 ณ โรงแรมรัตนโกสินทร์ กรุงเทพฯ
 
ทีมงานสภาฯ พาลูกจ้างเข้ายื่นหนังสือถึงนายก และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

 ทีมงานสภาฯพัฒนาฯ พาลูกจ้างบริษัท อีเกิ้ล อินเตอร์ทรานส์ จำกัด ยื่นหนังสือต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ณ กระทรวงแรงงาน และยื่นหนังสือต่อฯพณฯนายกรัฐมนตรี ฯ ณ ทำเนียบรัฐบาล ในวันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม 2558  กรณีลูกจ้างถูกเลิกจ้างระหว่างยื่นข้อเรียกร้อง..

สพท.เข้าพบปลัดกระทรวง อธิบดีกรมสวัสดิการฯ คนใหม่

 สภาองค์การลูกจ้างพัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทย กำหนดเข้าพบท่านปลัดกระทรวงแรงงานคนใหม่ (ม.ล.ปุณฑริก สมิติ) รองปลัดกระทรวงแรงงาน(นายสุวิทย์  สุมาลา)  และอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานคนใหม่ (นางสาวพรรณี ศรียุทธศักดิ์) เพื่อแสดงความยินดีกับตำแหน่งใหม่ พร้อมทั้งหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาแรงงาน เมื่อวันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2558  ณ  กระทรวงแรงงาน 

คปค. จัดเวทีสมัชชา "25 ปี ประกันสังคมต้องเป็นอิสระ"

 เครือข่ายประกันสังคมคนทำงาน (คปค.) ได้จัดเวทีสมัชชา หัวข้อเรื่อง "25 ปี ประกันสังคมต้องเป็นอิสระ" ในวันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2558 ณ ห้องจอมพลป.พิบูลสงคราม ชั้น 5 กระทรวงแรงงาน  ได้เชิญผู้ประกันตน ตัวแทนฝ่ายนายจ้าง และผู้แทนทั้งภาครัฐ และเอกชน มีผู้เข้าร่วมสมัชชาจำนวน 400 กว่าคน  ได้เชิญท่านปลัดกระทรวงแรงงานเป็นประธานพิธีเปิด โดยนายมนัส โกศลเป็นผู้กล่าวรายงาน และยื่นข้อเสนอนโยบายต่อฯพณฯรัฐมนตรีว่าการการทรวงแรงงาน และประกาศเจตนารมย์ร่วมกัน โดยผ่านท่านปลัดกระทรวงแรงงาน   

หน้า 6/40
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40  [ถัดไป]
[Go to top]dot
เกี่ยวกับ สพท.
dot
bulletประวัติความเป็นมา
bulletวิสัยทัศน์
bulletนโยบาย
bulletคณะกรรมการบริหาร
bulletคณะที่ปรึกษา
bulletเจ้าหน้าที่สภาฯ
dot
ทั่วไป
dot
bulletกฎหมาย
bulletค่าจ้างขั้นต่ำ
bulletกิจกรรมสภาฯ
bulletกิจกรรมสภาพแรงงาน
bulletปรึกษาคดีแรงงาน
bulletถาม - ตอบ
bulletสรุปสาระสำัคัญเปรียบเทียบพรบ.คุ้มครองแรงงาน 2541 กับร่างพรบ.คุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่..) พ.ศ....(ฉบับผู้ใช้แรงงาน)
bulletข้อเสนอ พ.ร.บ.ประกันสังคม ฯ มาตรา 8


กระทรวงแรงงาน
ฐานเศรษฐกิจ
ข่าวสด


Copyright © 2010 All Rights Reserved.
สภาองค์การลูกจ้างพัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทย
เลขที่ 25/59 ซ.วิภาวิลล์แมนชั่น ถ.สุขุมวิท
ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
โทร.02-7552165 โทรสาร 02-7565346 กด 0
Email : ctl_manas@hotmail.com
http://www.ctl.or.th