ReadyPlanet.com
dot dot
กิจกรรม สพท.

This Column Introบรรยากาศงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 24/2559

วันที่21-22มกราคม2560  รร.นานาชาติ บางแสน จ.ชลบุรี สภาองค์การลูกจ้างพัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทยจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปีครั้งที่24/2559 อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน นายสุเมธ มโหสถกล่าวเปิดงานสัมมนาวิชาการ และบรรยายพิเศษภาพรวมปัญหาแรงงาน และได้เชิญผศดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ม.รังสิตบรรยายพิเศษ" แนวโน้มเศรษฐกิจกับการจ้างงานยุคไทยแลนด์4.0"  

วาระเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ 36 คนดังนี้ นายมนัส โกศล ประธานสภาฯนายภานุ กล่อมจิตร์ รองประธาน1 นายสายัณห์ ศรีคำม้วน รองประธานฯ2 นายนิคม สองคร เลขาฯ นายวิทยา บุญเติม รองเลขาฯ1 นายสายันต์ เซ็งทรัพย์ รองเลขาฯ2 นายประทีป โมวพรหมานุช เหรัญญิก นางสาวกมลวรรณ สิงห์กุล ผู้ช่วยเหรัญญิก นายสายันห์ เสือทอง นายทะเบียน นางสาวอนงค์ คังฆะสุวรรณ์ ผู้ช่วยนายทะเบียน นางสาวนันทพัชญ์ บุญมา นางสำนาง จอมรัมย์ นางสาวรัชนี กระจายศรี นางสาวลำพึง สุริวงค์ ฝ่ายสตรี นายสฤษดิ์ เทพวงค์ นายชัญญาชูจันทร์ นายจักรพงษ์ พูลศรี นายวรเมธ ขำสินธุ์ฝ่ายจัดตั้ง.นายสมพงษ์ ดอนสวัสดิ์ นายสมทรง การงาน นายมงคล ลาดเพ็ง นายธีรเดช  บุญเหลือ ฝ่ายคุ้มครอง นายสวัสดิ์ วงค์คำซาว ฝ่ายวิจัยและวางแผน นายแสงชัย อนมนวล ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ นายภาคภูมิ สุกใส นายอัมพร ใหญ่จันทึก นายธีระพงษ์ อุ่นฤดี นายนพพร จั่นวงค์แก้ว ฝ่ายการศึกษา นายสุทัศน์ คุมภัยนายสุมิตร ปัญญาสิทธิ์ นายชาญชัย สมอดง ฝ่ายความปลอดภัย นายชนะ ปานกะเล็ก นายอดุลย์ สุ่ประสพ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ นายพลวัตร คำหอม นายบูรณพล สังข์หนู ฝ่ายข่าว

 
 
 
บรรยากาศงานประชุมใหญ่สร.เคซีอี

5/1/2560 นายมนัส โกศล ประธานสภาพัฒนาฯพร้อมตัวแทนสร.เอนโดไทย สร.ไทยนิปปอนฯ สร.โทรลดีไซด์ สร.ธนบุรีประกอบรถยนต์ ในสังกัดสภาฯร่วมเป็นเกียรติในงานประชุมใหญ่สามัญประจำปีครั้งที่27/2559กับสร.เคซีอีฯสมาชิกในสังกัดสภาฯ นายชนะ ปานกะเล็ก ประธานสร.. 

บรรยากาศงานประชุมประจำเดือนสภาฯ ครั้งที่ 1/2560

 วันที่10 /1/2560 คณะกรรมการบริหารสภาฯจัดประชุมประจำเดือนครั้งที่1/2560 พิจารณาการทำงานที่ผ่านมาและให้ฝ่ายต่างๆได้แถลงกิจกรรมและเสนอปัญหาแรงงานในแต่ละเดือนที่ผ่านมามีกรรมการและที่ปรึกษาเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพียง

ยื่นหนังสือถึงรมต.แรงงาน เร่งประกาศกฎกระทรวงarticle

วันที่ 12 มกราคม 2560 เวลา 11.00 น. ณ กระทรวงแรงงาน เครือข่ายประกันสังคมคนทำงาน (คปค.) ร่วมกับ สภาองค์การลูกจ้างพัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทย  สภาองค์การลูกจ้างแรงงานยานยนต์แห่งประเทศไทย และองค์กรภาคีเครือข่าย 17 องค์กร ในฐานะองค์กรแรงงานและผู้ประกันตน  เข้ายื่นหนังสือถึงฯพณฯรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เกี่ยวกับความห่วงกังวลอย่างยิ่งต่อพี่น้องประชาชน ผู้ใช้แรงงาน นายจ้าง และลูกจ้าง ที่ประสบอุทกภัยในภาคใต้ 12 จังหวัด ได้แก่ พัทลุง นราธิวาส ยะลา สงขลา ปัตตานี ตรัง สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ชุมพร ระนอง กระบี่ และประจวบคีรีขันธ์ รวม 1,105,731 คน มีผู้เสียชีวิต 25 ราย สถานประกอบการได้รับผลกระทบ 8,725 แห่ง ลูกจ้าง 125,918 คน (มติชน 10 มกราคม 2560)

เครือข่าย คปค. ขอแสดงความเสียใจต่อความสูญเสีย และเห็นว่ารัฐบาลและกระทรวงแรงงานควรมีมาตรการช่วยเหลือผู้ใช้แรงงานทั้งระยะสั้น และระยะยาว ทั้งนี้ ในส่วนผู้ประกันตนที่ประสบอุทกภัยในภาคใต้ ควรมีมาตรการในการประกาศบังคับใช้ตามมาตรา 79/1 ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 ประกาศใช้นับตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2558 กล่าวถึงกรณีที่ผู้ประกันตนไม่ได้ทำงาน เนื่องจากมีเหตุสุดวิสัย หรือนายจ้างไม่ให้ทำงาน เนื่องจากมีเหตุสุดวิสัยทำให้ไม่สามารถประกอบกิจการได้ตามปกติ 
เครือข่าย คปค. ขอเรียกร้องให้กระทรวงแรงงานดำเนินการเรื่องนี้โดยด่วน เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนและรักษาสิทธิผู้ประกันตน ตามมาตรา 79/1 ซึ่งระบุว่า “ในกรณีที่ผู้ประกันตนไม่ได้ทำงาน เนื่องจากมีเหตุสุดวิสัย หรือนายจ้างไม่ให้ทำงาน เนื่องจากมีเหตุสุดวิสัยทำให้ไม่สามารถประกอบกิจการได้ตามปกติ ให้มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงานตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวง” ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของพลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ที่ได้กำชับให้ทุกหน่วยงานในสังกัดเร่งลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือนายจ้าง ลูกจ้างที่ประสบปัญหา
พวกเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า กระทรวงแรงงานจะเร่งรัดดำเนินการในเรื่องนี้ เช่นเดียวกับการที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานมีมาตรการบรรเทาความเดือดร้อนให้นายจ้าง จากกองทุนความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน รวมทั้งการออกประกาศขอความร่วมมือในการช่วยเหลือลูกจ้างจากนายจ้าง สถานประกอบการอนุญาตให้ลูกจ้างหยุดงานโดยไม่ถือเป็นวันลา
 
คปค.ประชุมเสวนา ณ โรงแรมเบย์

 วันนี้ 24/12/59 

เครือข่ายประกันสังคมคนทำงาน(คปค) 17องค์กร จัดประชุมทำแผนโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเพื่อพัฒนานโยบายการสร้างเสริมสุขภาวะ/และการมีหลักประกันทางสังคมสำหรับคนทำงาน เพื่อ.
1.แนะนำโครงการต่อองค์กรให้มีส่วนร่วมทำงานตามแผน
2.ขับเคลื่อนประเด็นสิทธิของผู้ประกันตนกรณีรับเงินบำนาญชราภาพ และตัดสิทธิให้ไปใช้สิทธิ สปสช
3.ประเด็นตาม ม.63(2)เรื่องการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค (7) เรื่องเยียวยาจากที่ได้รับผลกระทบจากการบริการทางการแพทย์
4.การเพิ่มสิทธิประโยชน์ทดแทนตามม.40 ให้เท่าเทียมกับม.39
5.การเร่งรัดให้ออกอนุบัญญัติตามกม.ประกันสังคมฉบับที่ 4/2558 
และ
ในวันที่26/12/59 ทางคปค ผู้ประสานงานเครือข่าย ฟ ฟัน สร้างสุข  กลุ่มคนรักสุขภาพ จะยื่นข้อเสนอต่อเลขาธิการ สปส.เพื่อให้สิทธิทางประกันเท่าเทียมกับบัตรทอง หรือการเพิ่มสิทธิทางการตรวจโรคทางช่องปากในการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ที่ กระทรวงแรงงาน 
เวลา 13.30น. นายมนัส โกศล ประธาน คปค กล่าว..
หน้า 15/37
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37  [ถัดไป]
[Go to top]dot
เกี่ยวกับ สพท.
dot
bulletประวัติความเป็นมา
bulletวิสัยทัศน์
bulletนโยบาย
bulletคณะกรรมการบริหาร
bulletคณะที่ปรึกษา
bulletเจ้าหน้าที่สภาฯ
dot
ทั่วไป
dot
bulletกฎหมาย
bulletค่าจ้างขั้นต่ำ
bulletกิจกรรมสภาฯ
bulletกิจกรรมสภาพแรงงาน
bulletปรึกษาคดีแรงงาน
bulletถาม - ตอบ
bulletสรุปสาระสำัคัญเปรียบเทียบพรบ.คุ้มครองแรงงาน 2541 กับร่างพรบ.คุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่..) พ.ศ....(ฉบับผู้ใช้แรงงาน)
bulletข้อเสนอ พ.ร.บ.ประกันสังคม ฯ มาตรา 8


กระทรวงแรงงาน
ฐานเศรษฐกิจ
ข่าวสด


Copyright © 2010 All Rights Reserved.
สภาองค์การลูกจ้างพัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทย
เลขที่ 25/59 ซ.วิภาวิลล์แมนชั่น ถ.สุขุมวิท
ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
โทร.02-7552165 โทรสาร 02-7565346 กด 0
Email : ctl_manas@hotmail.com
http://www.ctl.or.th