ReadyPlanet.com
dot dot
กิจกรรม สพท.

This Column Introข่าวสารความเคลื่อนไหว (ติดตาม) คปค.

ล่าสุดเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2559 นายแพทย์ชาตรี บานชื่น ประธานคณะกรรมการการแพทย์ ได้ลงนามสาระสำคัญให้ยกเลิกประกาศฉบับเดิมลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559 พร้อมกำหนดให้การถอนฟัน อุดฟัน ขูดหินปูน ผ่าฟันคุด ให้ผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับค่าบริการทางการแพทย์อัตราไม่เกิน 900 บาทต่อปี ส่วนผู้ประกันตนใช้สิทธิก่อนวันที่ 12 ส.ค. 59 ที่ใช้สิทธิยังไม่ครบ 900 บาท ให้ใช้สิทธิได้ในส่วนที่เหลือภายในรอบปีปฏิทิน..

 

 

คปค.เคลื่อนไหวกรณีทันตกรรม

  เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2559 สำนักงานประกันสังคม ได้ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราสำหรับประโยชน์ทดแทนกรณีประสบอันตราย หรือเจ็บป่วยอันมิใช่ เนื่องจากการทำงาน(กรณีการถอนฟัน อุดฟัน ขูดหินปูน และค่าพันคุด) ให้ผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับค่าบริการทางการแพทย์เท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 900 บาทต่อปี และมีอัตราแนบท้าย โดยให้มีผล 12 สิงหาคม 2559 นั้น 

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2559 เครือข่ายประกันสังคมคนทำงาน (คปค.) กลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพ ผู้ประสานงานเครือข่าย ฟ.ฟัน สร้างสุข เสนอให้แก้ไขปัญหาเร่งด่วน โดยยื่นหนังสือถึงปลัดกระทรวงแรงงาน

  1. ให้ยกเลิกอัตราค่าบริการทางการแพทย์ ตามเอกสารแนบท้าย ตามประกาศฯฉบับลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559 โดยให้คงเพดานไว้ในอัตราที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินเก้าร้อยบาทต่อปี ไม่ให้กำหนดเพดานไว้แต่ละรายการ

  2. ให้สำนักงานประกันสังคมสร้างฐานข้อมูลสิทธิการรักษาพยาบาลและระบบการเบิกจ่ายกรณีทันตกรรมไม่ต้องสำรองจ่ายที่มีประสิทธิภาพใน 1 ปี 

  3. ประชาสัมพันธ์ให้สถานพยาบาลเอกชน เพื่อเข้าร่วมโครงการให้มากขึ้น เพื่อให้ผู้ประกันตนไม่ต้องสำรองจ่าย

  ทางเครือข่ายฯ ยืนยันข้อเสนอการปฏิรูปสิทธิประโยชน์การรักษาทางทันตกรรม ให้มีความเป็นธรรมและเท่าเทียม 

 

 

คปค.จัดอบรมหลักสูตรให้ความรู้ประกันสังคม และกฎหมายคุ้มครองแรงงาน ประจำปี 2559article

 เครือข่ายประกันสังคมคนทำงาน (คปค.) โดย นายมนัส  โกศล ประธานฯ ได้จัดอบรมให้ความรู้กฎหมายประกันสังคม กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง การป้องกันปัญหายาเสพติดและเศรษฐกิจพอเพียง ให้กับลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น เช่น เทศบาล อบต. สำนักงานเขตของกรุงเทพฯ สถานที่ราชการต่าง ๆ ในฐานะผู้ประกันตน ให้รู้ถึงสิทธิประโยชน์ทดแทนที่ได้รับ การคุ้มครอง  7 กรณี กรณีประสบอันตราย เจ็บป่วย ทุพพลภาพ คลอดบุตร สงเคราะห์บุตร ว่างงาน และชราภาพ โดยได้รรับความสนใจจากลูกจ้างจากองค์กรและหน่วยงานเป็นอย่างมาก กว่า 2,500 คน 

จุดเริ่มต้นของโครงการจัดอบรมและให้ความรู้เพื่อเผยแพร่ข่าวสารข้อมูลให้ผู้ประกันตนได้เข้าถึงสิทธิของตนเองที่ควรได้รับ ซึ่ง คปค.ยังจะดำเนินการจัดอบรมให้ความรู้ให้กับลุูกจ้างและผู้ที่สนใจที่ยังไม่ได้รับรู้สิทธิ์ต่อไป...

โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับประกันสังคม

 สภาองค์การลูกจ้างพัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทย ได้รับงบสนับสนุนจากสำนักงานประกันสังคมประจำปี 2559 ให้จัดโครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับการประกันสังคม กฎหมายคุ้มครองแรงงาน กฎหมายแรงงานสัมพันธ์ เศรษฐกิจพอเพียง และการป้องกันยาเสพติด ให้กับสมาชิกสหภาพแรงงาน พนักงานบริษัท อบต. เทศบาล และชุมชน

บรรยากาศงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 23/2558 ของสภาองค์การลูกจ้างพัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทย

 สภาองค์การลูกจ้างพัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทย กำหนดจัดงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 23/2558 ในระหว่างวันที่ 30-31 ม.ค. 59 ณ อิงธารรีสอร์ท จ.นครนายก มีสมาชิกสังกัดสภาฯเข้าร่วม 80 คน 

หน้า 16/37
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37  [ถัดไป]
[Go to top]dot
เกี่ยวกับ สพท.
dot
bulletประวัติความเป็นมา
bulletวิสัยทัศน์
bulletนโยบาย
bulletคณะกรรมการบริหาร
bulletคณะที่ปรึกษา
bulletเจ้าหน้าที่สภาฯ
dot
ทั่วไป
dot
bulletกฎหมาย
bulletค่าจ้างขั้นต่ำ
bulletกิจกรรมสภาฯ
bulletกิจกรรมสภาพแรงงาน
bulletปรึกษาคดีแรงงาน
bulletถาม - ตอบ
bulletสรุปสาระสำัคัญเปรียบเทียบพรบ.คุ้มครองแรงงาน 2541 กับร่างพรบ.คุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่..) พ.ศ....(ฉบับผู้ใช้แรงงาน)
bulletข้อเสนอ พ.ร.บ.ประกันสังคม ฯ มาตรา 8


กระทรวงแรงงาน
ฐานเศรษฐกิจ
ข่าวสด


Copyright © 2010 All Rights Reserved.
สภาองค์การลูกจ้างพัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทย
เลขที่ 25/59 ซ.วิภาวิลล์แมนชั่น ถ.สุขุมวิท
ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
โทร.02-7552165 โทรสาร 02-7565346 กด 0
Email : ctl_manas@hotmail.com
http://www.ctl.or.th