ReadyPlanet.com
dot dot
กิจกรรม สพท.

This Column Introยื่นหนังสือถึงรมต.แรงงาน เร่งประกาศกฎกระทรวงarticle

วันที่ 12 มกราคม 2560 เวลา 11.00 น. ณ กระทรวงแรงงาน เครือข่ายประกันสังคมคนทำงาน (คปค.) ร่วมกับ สภาองค์การลูกจ้างพัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทย  สภาองค์การลูกจ้างแรงงานยานยนต์แห่งประเทศไทย และองค์กรภาคีเครือข่าย 17 องค์กร ในฐานะองค์กรแรงงานและผู้ประกันตน  เข้ายื่นหนังสือถึงฯพณฯรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เกี่ยวกับความห่วงกังวลอย่างยิ่งต่อพี่น้องประชาชน ผู้ใช้แรงงาน นายจ้าง และลูกจ้าง ที่ประสบอุทกภัยในภาคใต้ 12 จังหวัด ได้แก่ พัทลุง นราธิวาส ยะลา สงขลา ปัตตานี ตรัง สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ชุมพร ระนอง กระบี่ และประจวบคีรีขันธ์ รวม 1,105,731 คน มีผู้เสียชีวิต 25 ราย สถานประกอบการได้รับผลกระทบ 8,725 แห่ง ลูกจ้าง 125,918 คน (มติชน 10 มกราคม 2560)

เครือข่าย คปค. ขอแสดงความเสียใจต่อความสูญเสีย และเห็นว่ารัฐบาลและกระทรวงแรงงานควรมีมาตรการช่วยเหลือผู้ใช้แรงงานทั้งระยะสั้น และระยะยาว ทั้งนี้ ในส่วนผู้ประกันตนที่ประสบอุทกภัยในภาคใต้ ควรมีมาตรการในการประกาศบังคับใช้ตามมาตรา 79/1 ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 ประกาศใช้นับตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2558 กล่าวถึงกรณีที่ผู้ประกันตนไม่ได้ทำงาน เนื่องจากมีเหตุสุดวิสัย หรือนายจ้างไม่ให้ทำงาน เนื่องจากมีเหตุสุดวิสัยทำให้ไม่สามารถประกอบกิจการได้ตามปกติ 
เครือข่าย คปค. ขอเรียกร้องให้กระทรวงแรงงานดำเนินการเรื่องนี้โดยด่วน เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนและรักษาสิทธิผู้ประกันตน ตามมาตรา 79/1 ซึ่งระบุว่า “ในกรณีที่ผู้ประกันตนไม่ได้ทำงาน เนื่องจากมีเหตุสุดวิสัย หรือนายจ้างไม่ให้ทำงาน เนื่องจากมีเหตุสุดวิสัยทำให้ไม่สามารถประกอบกิจการได้ตามปกติ ให้มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงานตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวง” ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของพลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ที่ได้กำชับให้ทุกหน่วยงานในสังกัดเร่งลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือนายจ้าง ลูกจ้างที่ประสบปัญหา
พวกเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า กระทรวงแรงงานจะเร่งรัดดำเนินการในเรื่องนี้ เช่นเดียวกับการที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานมีมาตรการบรรเทาความเดือดร้อนให้นายจ้าง จากกองทุนความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน รวมทั้งการออกประกาศขอความร่วมมือในการช่วยเหลือลูกจ้างจากนายจ้าง สถานประกอบการอนุญาตให้ลูกจ้างหยุดงานโดยไม่ถือเป็นวันลา
 
คปค.ประชุมเสวนา ณ โรงแรมเบย์

 วันนี้ 24/12/59 

เครือข่ายประกันสังคมคนทำงาน(คปค) 17องค์กร จัดประชุมทำแผนโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเพื่อพัฒนานโยบายการสร้างเสริมสุขภาวะ/และการมีหลักประกันทางสังคมสำหรับคนทำงาน เพื่อ.
1.แนะนำโครงการต่อองค์กรให้มีส่วนร่วมทำงานตามแผน
2.ขับเคลื่อนประเด็นสิทธิของผู้ประกันตนกรณีรับเงินบำนาญชราภาพ และตัดสิทธิให้ไปใช้สิทธิ สปสช
3.ประเด็นตาม ม.63(2)เรื่องการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค (7) เรื่องเยียวยาจากที่ได้รับผลกระทบจากการบริการทางการแพทย์
4.การเพิ่มสิทธิประโยชน์ทดแทนตามม.40 ให้เท่าเทียมกับม.39
5.การเร่งรัดให้ออกอนุบัญญัติตามกม.ประกันสังคมฉบับที่ 4/2558 
และ
ในวันที่26/12/59 ทางคปค ผู้ประสานงานเครือข่าย ฟ ฟัน สร้างสุข  กลุ่มคนรักสุขภาพ จะยื่นข้อเสนอต่อเลขาธิการ สปส.เพื่อให้สิทธิทางประกันเท่าเทียมกับบัตรทอง หรือการเพิ่มสิทธิทางการตรวจโรคทางช่องปากในการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ที่ กระทรวงแรงงาน 
เวลา 13.30น. นายมนัส โกศล ประธาน คปค กล่าว..
ข่าวสารความเคลื่อนไหว (ติดตาม) คปค.

ล่าสุดเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2559 นายแพทย์ชาตรี บานชื่น ประธานคณะกรรมการการแพทย์ ได้ลงนามสาระสำคัญให้ยกเลิกประกาศฉบับเดิมลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559 พร้อมกำหนดให้การถอนฟัน อุดฟัน ขูดหินปูน ผ่าฟันคุด ให้ผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับค่าบริการทางการแพทย์อัตราไม่เกิน 900 บาทต่อปี ส่วนผู้ประกันตนใช้สิทธิก่อนวันที่ 12 ส.ค. 59 ที่ใช้สิทธิยังไม่ครบ 900 บาท ให้ใช้สิทธิได้ในส่วนที่เหลือภายในรอบปีปฏิทิน..

 

 

คปค.เคลื่อนไหวกรณีทันตกรรม

  เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2559 สำนักงานประกันสังคม ได้ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราสำหรับประโยชน์ทดแทนกรณีประสบอันตราย หรือเจ็บป่วยอันมิใช่ เนื่องจากการทำงาน(กรณีการถอนฟัน อุดฟัน ขูดหินปูน และค่าพันคุด) ให้ผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับค่าบริการทางการแพทย์เท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 900 บาทต่อปี และมีอัตราแนบท้าย โดยให้มีผล 12 สิงหาคม 2559 นั้น 

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2559 เครือข่ายประกันสังคมคนทำงาน (คปค.) กลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพ ผู้ประสานงานเครือข่าย ฟ.ฟัน สร้างสุข เสนอให้แก้ไขปัญหาเร่งด่วน โดยยื่นหนังสือถึงปลัดกระทรวงแรงงาน

  1. ให้ยกเลิกอัตราค่าบริการทางการแพทย์ ตามเอกสารแนบท้าย ตามประกาศฯฉบับลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559 โดยให้คงเพดานไว้ในอัตราที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินเก้าร้อยบาทต่อปี ไม่ให้กำหนดเพดานไว้แต่ละรายการ

  2. ให้สำนักงานประกันสังคมสร้างฐานข้อมูลสิทธิการรักษาพยาบาลและระบบการเบิกจ่ายกรณีทันตกรรมไม่ต้องสำรองจ่ายที่มีประสิทธิภาพใน 1 ปี 

  3. ประชาสัมพันธ์ให้สถานพยาบาลเอกชน เพื่อเข้าร่วมโครงการให้มากขึ้น เพื่อให้ผู้ประกันตนไม่ต้องสำรองจ่าย

  ทางเครือข่ายฯ ยืนยันข้อเสนอการปฏิรูปสิทธิประโยชน์การรักษาทางทันตกรรม ให้มีความเป็นธรรมและเท่าเทียม 

 

 

คปค.จัดอบรมหลักสูตรให้ความรู้ประกันสังคม และกฎหมายคุ้มครองแรงงาน ประจำปี 2559article

 เครือข่ายประกันสังคมคนทำงาน (คปค.) โดย นายมนัส  โกศล ประธานฯ ได้จัดอบรมให้ความรู้กฎหมายประกันสังคม กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง การป้องกันปัญหายาเสพติดและเศรษฐกิจพอเพียง ให้กับลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น เช่น เทศบาล อบต. สำนักงานเขตของกรุงเทพฯ สถานที่ราชการต่าง ๆ ในฐานะผู้ประกันตน ให้รู้ถึงสิทธิประโยชน์ทดแทนที่ได้รับ การคุ้มครอง  7 กรณี กรณีประสบอันตราย เจ็บป่วย ทุพพลภาพ คลอดบุตร สงเคราะห์บุตร ว่างงาน และชราภาพ โดยได้รรับความสนใจจากลูกจ้างจากองค์กรและหน่วยงานเป็นอย่างมาก กว่า 2,500 คน 

จุดเริ่มต้นของโครงการจัดอบรมและให้ความรู้เพื่อเผยแพร่ข่าวสารข้อมูลให้ผู้ประกันตนได้เข้าถึงสิทธิของตนเองที่ควรได้รับ ซึ่ง คปค.ยังจะดำเนินการจัดอบรมให้ความรู้ให้กับลุูกจ้างและผู้ที่สนใจที่ยังไม่ได้รับรู้สิทธิ์ต่อไป...

หน้า 17/38
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38  [ถัดไป]
[Go to top]dot
เกี่ยวกับ สพท.
dot
bulletประวัติความเป็นมา
bulletวิสัยทัศน์
bulletนโยบาย
bulletคณะกรรมการบริหาร
bulletคณะที่ปรึกษา
bulletเจ้าหน้าที่สภาฯ
dot
ทั่วไป
dot
bulletกฎหมาย
bulletค่าจ้างขั้นต่ำ
bulletกิจกรรมสภาฯ
bulletกิจกรรมสภาพแรงงาน
bulletปรึกษาคดีแรงงาน
bulletถาม - ตอบ
bulletสรุปสาระสำัคัญเปรียบเทียบพรบ.คุ้มครองแรงงาน 2541 กับร่างพรบ.คุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่..) พ.ศ....(ฉบับผู้ใช้แรงงาน)
bulletข้อเสนอ พ.ร.บ.ประกันสังคม ฯ มาตรา 8


กระทรวงแรงงาน
ฐานเศรษฐกิจ
ข่าวสด


Copyright © 2010 All Rights Reserved.
สภาองค์การลูกจ้างพัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทย
เลขที่ 25/59 ซ.วิภาวิลล์แมนชั่น ถ.สุขุมวิท
ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
โทร.02-7552165 โทรสาร 02-7565346 กด 0
Email : ctl_manas@hotmail.com
http://www.ctl.or.th